Fördjupning i semitiska texter

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5AA915

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AA915
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med semitiska språk eller något semitiskt språk som huvudområde.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- översätta valda texter på ett metodiskt medvetet sätt;

- tolka de valda texterna inom ramen för deras historiska och litterära sammanhang;

- lingvistiskt analysera de valda texterna med beaktande av moderna språkvetenskapliga metoder;

- beskriva fonologiska, morfologiska och syntaktiska särdrag i komparation med annat semitiskt språk;

- med språkvetenskaplig terminologi redovisa texternas språkliga och stilistiska särdrag.

Innehåll

Kursen innefattar läsning av textmaterial från det semitiska området, inom ett eller flera semitiska språk eller språkvarianter. Med utgångspunkt i det i samråd med examinator valda materialet undersöks fonologiska, morfologiska, syntaktiska och stilistiska drag i ett komparativt semitiskt perspektiv.

Undervisning

Undervisning sker i form av seminarier eller handledning, beroende på antal studenter.

Examination

Examinatoriska PM-uppgifter med analys av det valda materialet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin