Fördjupad farmakoterapi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FB203

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FB203
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsanvändning A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 11 juni 2019
Ansvarig institution
Institutionen för farmaci

Allmänt

Kursen kan ingå i apotekarprogrammet, receptarieprogrammet och masterprogrammet i läkemedelsanvändning.

Behörighetskrav

Inom Receptarieprogrammet gäller minst 120 hp inom programmet inklusive godkända kurser i fysiologi, farmakologi, farmakokinetik och farmakoterapi samt genomgått alla obligatoriska kurser på termin 1-5.

Inom Apotekarprogrammet gäller minst 150 hp inom programmet inklusive godkända kurser i fysiologi, farmakologi, farmakokinetik (7,5 hp) och farmakoterapi samt genomgått alla kurser på termin 1-7 inom programmet.

Inom Masterprogrammet i läkemedelsanvändning gäller antagen till programmet och godkända grundkurser i farmakokinetik (7,5 hp) och farmakoterapi.

Behörig att antas till fristående kurs är den som har 150 hp, godkända kurser om lägst 60 hp inom farmaceutisk biovetenskap, farmaceutisk vetenskap och/eller farmaci, varav minst 7,5 hp farmakokinetik B och 7,5 hp farmakoterapi B samt grundkurs i fysiologi och farmakologi, eller motsvarande kunskaper vilka prövas individuellt. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Den studerande ska efter genomgången kurs självständigt kunna bedöma och värdera en komplex läkemedelsterapi utifrån patientens individuella förutsättningar och läkemedlens specifika egenskaper.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- identifiera utvalda sjukdomar utifrån kunskaper i sjukdomslära och motivera med givna symtom och laboratorievärden

- ange utredningar som är av värde för diagnostisering och monitorering av läkemedelsbehandling inom utvalda sjukdomsområden

- välja och motivera lämpligt läkemedel och behandlingslängd till given patient med hänsyn taget till gällande rekommendation er samt patientrelaterade faktorer såsom andra sjukdomar, ålder, organfunktioner och annan läkemedelsbehandling

- välja och motivera lämplig dos, doseringsintervall och läkemedelsform till given patient med hänsyn taget till ålder, organfunktion samt läkemedlets farmakokinetik, farmakodynamik och toxicitet

- värdera avvikelser i vanligt förekommande laboratorievärden och förklara koppling till fysiologi, läkemedelsbehandling och/eller sjukdom

- extrahera information från journalhandlingar

- identifiera, värdera och åtgärda läkemedelsrelaterade problem utifrån journalhandlingar samt motivera åtgärderna

- välja lämpliga icke-farmakologiska åtgärder med hänsyn tagen till given patient och gällande rekommendationer

- förklara gradering av evidens inom evidensbaserad medicin samt redogöra för slutsatser i utvalda evidenssammanställningar

Innehåll

Kursen fokuserar på farmakoterapi i slutenvård. Studenterna arbetar med och diskuterar verklighetsnära patientfall under seminarier, där anamnes, symtom och laboratorievärden anges. De arbetar även med läkemedelsrelaterade problem genom granskning av journalhandlingar och fiktiva patientsamtal. Färdighetsträning ingår under vissa seminarier i form av fördjupning kring laboratorievärden samt evidensbaserad medicin. Studenterna fördjupar sina kunskaper genom att söka, sortera, kritiskt granska och muntligt föra vidare läkemedelsrelaterad information i grupp.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier, workshops, grupparbete samt självstudier av litteratur. Problembaserat lärande ingår som arbetsmetod.

Obligatoriska moment:

gruppmöten, seminarier, grupparbete, workshops samt tentamensgenomgång.

Examination

Skriftligt prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänt prov (3 hp), godkänt resultat på övriga obligatoriska moment (1,5 hp) och seminarier (3 hp).

Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Ersätter och motsvarar Fördjupad farmakoterapi 3FB070 eller 3FB410 samt motsvarar den nätbaserade kursen Fördjupad farmakoterapi 3FB411 eller 3FB222. Kursen kan inte ingå i samma examen som Fördjupad farmakoterapi 3FB070, 3FB410, 3FB411 eller 3FB222 på grund av överlapp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin