Spanska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SP007

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SP007
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Spanska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Inom ekonomprogrammet, internationella inriktningar med språk, 270 högskolepoäng, kan två valfria delkurser läsas som Spanska B 20, 15 hp.

Behörighetskrav

Minst 21 hp från Spanska A

Mål

Utbildningen syftar till att öka den skriftliga och muntliga språkfärdigheten samt att fördjupa kunskaperna om spansk språk- och litteraturvetenskap.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • i tal och skrift kunna uttrycka sig sammanhängande och med säkerhet på spanska
 • ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i spansk språkvetenskap för att kunna analysera språkligt material
 • ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i spansk litteraturvetenskap för att kunna analysera skönlitterära texter

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Genomgång av och systematiska övningar i spansk grammatik, med speciellt fokus på textstruktur och mediering. Förmågan att uttrycka sig skriftligt med språklig korrekthet på spanska tränas genom processkrivning. Examination sker genom inlämningsuppgifter och ett skriftligt prov.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • uppvisa kunskap om skillnader och likheter mellan svenskt och spanskt språkbruk
 • på ett korrekt sätt använda mer komplexa grammatiska och textuella strukturer i egen textproduktion
 • anpassa sin skriftliga produktion till ett urval olika texttyper
 • granska och bearbeta egna och andras texter med avseende på språklig korrekthet

Delkurs 2. Spanskspråkig nutida litteratur (7,5 hp)

Genomgång av skönlitterära verk från 1900- och 2000-talet. Periodens spanska och latinamerikanska litteraturhistoria studeras med utgångspunkt i de lästa författarna. Förmågan att analysera litterär text tränas kontinuerligt. Den muntliga framställningsförmågan tränas genom en muntlig presentation. Under kursens gång skriver studenterna en mindre uppsats om ca 4 sidor. Skriftlig och muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • analysera innehållsmässiga aspekter av en text
 • sätta in de lästa verken i ett litterärt och kulturhistoriskt sammanhang
 • göra en grundläggande litteraturvetenskaplig analys av de lästa verken Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 hp)

Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 hp)

Språkvetenskapens mål och metoder. Genomgång av några av den moderna språkvetenskapens centrala teorier. Tillämpning av språkvetenskapliga begrepp och metoder på språkligt material. I delkursen ingår arbete med språkkorpora. Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för några av den moderna språkvetenskapens centrala teorier
 • använda vissa språkvetenskapliga begrepp och metoder för att analysera språkligt material

Delkurs 4. Det spanska språkets historia och variation (7,5 hp förlagd utomlands)

Översikt över spanska språkets historia (fonetik, morfologi, syntax, vokabulär). Delkursen ger även insikt i spanskans dialektala och sociolektala varianter. Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för huvuddragen i det spanska språkets historia
 • uppvisa kunskap om spanskans viktigaste regionala och sociolektala särdrag och relatera dem till sociohistoriska faktorer

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 högskolepoäng.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Spanska C krävs genomgången baskurs Spanska A och minst 22,5 högskolepoäng på fortsättningskurs Spanska B.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Spanska B 20.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin