Antikens kultur och samhällsliv C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AK300

Kod
5AK300
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Antikens kultur och samhällsliv G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 september 2019
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Antikens kultur och samhällsliv A och Antikens kultur och samhällsliv B

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

Källor, teori och metod

 • identifiera antikvetenskapliga källor
 • i tal och skrift beskriva och värdera för antikvetenskapen relevant teori och metod på ett initierat sätt

Problemformulering och vetenskapligt skrivande

 • formulera ett uppsatsämne och tillhörande relevanta frågeställningar,
 • redogöra för uppsatsämnets forskningshistoria,
 • ta fram litteratur som är relevant för uppsatsen,
 • producera en vetenskaplig text utifrån val av uppsatsämne med korrekt akribi.

Kandidatuppsats

 • självständigt bearbeta och analysera arkeologiskt, konsthistoriskt eller historiskt källmaterial, dokumenterat genom en vetenskaplig uppsats,
 • utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kritiskt analysera, bearbeta och sammanställa informationen samt i tal och skrift kommunicera denna,
 • ge och ta konstruktiv kritik i ett vetenskapligt samtal.

Innehåll

Moment 1. Källor, teori och metod 7,5 hp

Momentet behandlar för antikvetenskapen aktuell teori och metod ur ett arkeologiskt, historiskt och konstvetenskapligt perspektiv. Ett urval av texter representativa inom sin teoretiska och metodologiska genre läses och diskuteras. Deltagarna övar att söka olika typer av källor i bibliotek och digitala arkiv.

Moment 2. Problemformulering och vetenskapligt skrivande 7,5 hp

I momentet arbetar studenten med att utifrån överenskommen litteratur redovisa ett forskningsfält så som detta fält framstår inom antikvetenskaplig forskning. Studenten skall peka ut, definiera och argumentera för ett specifikt uppsatsämne i en vetenskapligt utformad PM med krav på korrekt tillförlitlighet.

Moment 3. Kandidatuppsats 15 hp

Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning. Uppsatsen skall innefatta en självständigt identifierad och avgränsad problemställning, en kritisk bearbetning och diskussion av ett antikt källmaterial samt en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och uppsatshandledning, enskilt och i grupp. De studerande äger rätt till handledning endast under ordinarie kursperiod. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examinationen på momenten 1 och 2 sker fortlöpande muntligt och/eller skriftligt och genom aktivt deltagande i seminarier. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium av en studentkollega. Examination på engelska kan förekomma.

 • På moment 1. Källor, teori och metod ges betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).
 • På moment 2. Probelmformulering och vetenskapligt skrivande ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • På moment 3. Kandidatuppsats ges betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).

För att få betyget VG på hela kursen måste Kandidatuppsats 15 hp ha VG.

För moment 1 och 2 kan, om särskilda skäl finns, examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin