Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2PS161

Kod
2PS161
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 29 augusti 2019
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Mål

Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

- Definiera och beskriva centrala ämnesområden inom psykologin,

- Återge väsentliga huvuddrag i de vanligaste teoretiska angreppssätten inom de ovan nämnda ämnesområdena,

- Föra diskussioner kring och göra kopplingar mellan teori och vardagssituationer,

- Förstå och förklara grundläggande begrepp och principer i vetenskaplig metod och statistik, samt deras tillämpning inom psykologisk vetenskap

samt

- Ha tagit del av den aktuella forskning som för närvarande bedrivs vid institutionen.

Delkurs 2: Kognitions- och inlärningspsykologi, 7.5 högskolepoäng

Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:

· Definiera och beskriva ämnesområdena kognitions- och inlärningspsykologi.

· Återge aktuella centrala teoretiska kognitionspsykologiska förklaringsmodeller och beskriva hur dessa kan förklara olika observerade fenomen, samt identifiera eventuella brister hos dessa modeller.

· Redogöra översiktligt för hur inlärningspsykologiska principer kan användas för att influera beteenden.

· Utifrån kognitionspsykologiska principer ge förslag på tillämpningar på t.ex. inlärningssituationer.

· Formulera ett kognitionsvetenskapligt problem samt identifiera metoder för att lösa detta problem.

· På grundläggande nivå planera och genomföra en mindre undersökning av ett kognitivt fenomen med mänskliga deltagare.

· Sammanställa och beskriva data och dra grundläggande slutsatser utifrån resultaten.

· I gruppsamarbete producera en skriftlig rapport som i stora drag följer vedertagna formella kriterier samt efterlever grundläggande krav på vetenskaplighet.

· Muntligt kunna föra kritiska diskussioner av vetenskaplig metod i andra studenters arbeten samt försvara annans kritik av eget arbete.

Delkurs 3: Utvecklingspsykologi, 7.5 högskolepoäng

Efter genomgången delkurs skall studenten:

- ha kännedom om och förståelse av centrala utvecklingspsykologiska teorier, och kunna redogöra för och jämföra dessa,

- ha kännedom om människans utveckling, särskilt under barn- och ungdomsåren, och kunna redogöra för huvuddragen i biologisk, kognitiv, språklig och socioemotionell utveckling,

- ha förmåga att kritiskt diskutera hur individens utveckling samverkar med kulturella och samhälleliga förhållanden

Delkurs 4: Personlighetspsykologi, 7.5 högskolepoäng

Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:

· Redogöra för centrala personlighetsteorier och placera dessa i ett sammanhang vad gäller psykologisk teoribildning.

· Redogöra för relevanta argument i diskussionen beträffande om och hur personlighet kan mätas.

· Redogöra för metodologiska angreppssätt i studiet av personligheten, t.ex. inom biologisk personlighetsforskning och med hjälp av ett personlighetstest.

· Redogöra för principen om operationalisering av personlighetspsykologiska begrepp med hjälp av en skala med samvarierande items, och i en enkel rapport kommentera utfallet när data samlats in med en egenkonstruerad sådan skala.

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att ge en översikt av psykologins centrala ämnesområden och en introduktion i metod och statistik. I kursen ingår, utöver en allmän introduktion, områden som kognitions- och inlärningspsykologi, utvecklingspsykologi och personlighetspsykologi.

Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 7,5 hp

Kursen presenterar översiktligt psykologins centrala ämnesområden, forskningsmetoder och tillämpningar i samhället. Diskussionsseminarier med obligatoriskt deltagande ges i direkt anslutning till föreläsningar och kurslitteratur. Kursen innehåller också en introduktion i metod och statistik, samt forskningsinformation.

Delkursen är indelad i tre moment:

1. Psykologin som vetenskap och ämnesområde (6 hp). Ämnesinnehållet är på denna nivå av introducerande karaktär och skall bland annat ge en uppfattning om vad de kommande studierna innehåller.

2. Grundläggande metod- och statistikmoment (1,5 hp). Momentet innehåller grundläggande metod och deskriptiv statistik t.ex. olika centralmått och spridningsmått.

3. Forskningsinformation (0 hp). Momentet innehåller en presentation av den aktuella forskning som för närvarande bedrivs vid institutionen.

Delkurs 2: Kognitions- och inlärningspsykologi

Delkursen ger en allmän introduktion till inlärningspsykologi och kognitionspsykologi. Inlärningsavsnittet (motsvarande 1,5 hp) behandlar hur beteenden utvecklas i interaktion mellan individen och miljön, med betoning på klassisk och operant betingning. Kursens tonvikt ligger på kognitionspsykologi (motsvarande 4,5 hp) som behandlar tänkande och kunskapsprocesser, med bl.a. minne som en central komponent. Övriga områden som berörs är neuropsykologi, kunskapsrepresentation, beslutsfattande, visualisering, språk och problemlösning. I ett laborationsmoment utförs en experimentell undersökning som illustrerar kognitionspsykologiska fenomen (motsvarande 1,5 hp) med syfte att ge en tillämpad introduktion till vetenskaplig problemformulering, metod och rapportskrivning.

Delkurs 3: Utvecklingspsykologi

Kursen ger en allmän introduktion till området utvecklingspsykologi och ger grundläggande kunskaper om barns utveckling. Kursen kommer att belysa hur biologiska förutsättningar och erfarenhetsberoende processer samverkar över tid. Centrala områden inkluderar:

-Teorier om och metoder att studera barns utveckling

- Biologisk och motorisk utveckling

- Kognitiv utveckling och språk

- Socioemotionell och moralisk utveckling

- Utveckling av den egna identiteten, inkl. genus och grupptillhörighet

- Betydelsen av familj, kultur och media för individens utveckling

Delkurs 4: Personlighetspsykologi

Delkursen innehåller följande delar: Kursen ger först en allmän teoretisk introduktion till personlighetspsykologins grunder. Traitpsykologins teorier och mätmetoder behandlas liksom psykodynamisk personlighetsteori. Ett kognitivt / socialkognitivt perspektiv på personlighet presenteras. Personlighet i förhållande till biologi och hälsa liksom personlighet och psykiska störningar redovisas och diskuteras. Utrymme ägnas åt personlighetsbegreppet och -mätning i praktisk verksamhet. Kursen innehåller också en laboration i personlighetspsykologi (omfattning 3 högskolepoäng).

Kursen innehåller återkommande beteendevetenskapliga seminarier.

Undervisning

Undervisningen består av lektioner, seminarier och handledning i samband med laborationer.

Examination

Delkurs 1: Introduktion till psykologi 7,5 hp examineras skriftligt och genom krav på obligatorisk närvaro vid vissa moment. Varje moment examineras för sig. Vid examinationen används betygsgraderna väl godkänd, godkänd och underkänd.

Delkurserna examineras i form av skriftliga prov och i form av skriftliga och muntliga redovisningar i samband med gruppövningar och laborationer. Dessutom ingår obligatoriskt deltagande vid seminarier/föreläsningar. De beteendevetenskapliga seminarierna är obligatoriska. Varje moment examineras för sig.

Vid examination används betygsskalan underkänd, godkänd och väl godkänd. För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på tre av följande fyra moment: Introduktion: Psykologin som vetenskap och ämnesområde, Kognitionspsykologi, Utvecklingspsykologi och Personlighetspsykologi (4,5 hp). Samt godkänd på övriga moment.

Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Närvaro vid laborationer och gruppövningar är obligatorisk. Härtill kommer obligatorisk närvaro vid forskningspresentation under rubriken "forskningsintroduktion". Eventuella krav på ytterligare obligatorisk närvaro framgår av kursplan, schema eller annan information inför delkurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin