Masteruppsats i kinesiska

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KN003

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KN003
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs på 30 hp på avancerad nivå samt inom Masterprogram i språk.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med kinesiska som huvudområde samt 30 hp kinesiska på avancerad nivå.

Mål

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

1. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet sinologi, inbegripet fördjupad kunskap om områdets vetenskapliga grund, fördjupad metodkunskap inom området, och såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, genom att i form av en masteruppsats presentera en teoretiskt eller empiriskt utvecklad studie i ett språkvetenskapligt, kulturhistorisk eller samhällsvetenskapligt ämne som berör Kina eller kinesiskspråkiga områden baserad på vetenskapliga teorier/tidigare forskning, etablerade metoder och forskningsperspektiv, samt kinesiskspråkigt källmaterial, och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen, samt att utvärdera detta arbete. Ämnesval begränsas av tillgängliga handledarresurser till något av ämnena kinesisk litteratur och litteraturteori i äldre och modern tid, kinesiska medier, kinesiska språket (grammatik, fonetik, skrift, språkhistoria och sociolingvistik), etniska minoriteter i Kina (minoritetsspråk, minoritetsfolkens kulturer och minoritetspolitik), eller säkerhetspolitik,. Ämne väljs i samråd med handledare, som måste kunna godkänna ämnesvalet för att detta skall få utgöra ämne för masteruppsats;

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

2. visa för uppsatsarbetet adekvat språklig förmåga i kinesiska vad gäller att läsa och förstå källmaterial på kinesiska, översätta relevanta citat till korrekt svenska eller korrekt engelska, analysera och diskutera för uppsatsämnet centrala begrepp baserat på det kinesiska källmaterialet, samt redogöra för, värdera och kritiskt tolka och diskutera relevant information i en problemställning/frågeställning och eventuella företeelser och situationer i för uppsatsen insamlat kinesiskt källmaterial;

3. visa fördjupad skriftlig språkförmåga i kinesiska genom att författa ett abstract till uppsatsen på korrekt kinesiska med omfattningen en A4-sida (c:a 650 tecken);

4. visa förmåga att söka och insamla relevant litteratur, digitalt material eller audiovisuellt material till masteruppsatsen. Källmaterialet skall omfatta relevanta källor på svenska, engelska och eventuella andra språk (i detta fall efter godkännande av handledaren); samt relevant källmaterial på kinesiska i en omfattning av minst 100 normalsidor (à 650 tecken) som representerar olika typer av källmaterial (av vilka högst hälften får ersättas med motsvarande mängd talad kinesiska), samt i uppsatsen presentera källkritik av det insamlade källmaterialet (bakgrundsmaterial, teorier, tidigare forskning, det undersökta materialet etc.);

5. visa förmåga att kunna välja källhänvisningar och litteraturreferenser och att korrekt redovisa dessa och sammanställa en källförteckning över allt i uppsatsen ingående material i olika former (litteratur, digitalt och audiovisuellt material etc.) på ett akademiskt kompetent sätt, d.v.s. konsekvent och i enlighet med ett etablerat referenssystem, inklusive sidhänvisningar, fullständig information (inkluderande accessdatum) avseende länkar etc., samt i enlighet med sinologiska formalia;

6. i uppsatsen korrekt tillämpa vedertagna formella konventioner vad gäller disposition, formalia och typografi. I tillägg till detta skall studenten behärska och tillämpa de specifika krav på formalia som gäller inom sinologi;

7. visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter, genom att: genomföra en väl avgränsad vetenskaplig undersökning och på korrekt svenska eller på korrekt engelska författa en stringent och välstrukturerad masteruppsats (100 000-200 000 nedslag utan mellanslag = c:a 40-80 A4-sidor, exklusive eventuella bilagor) inom givna tidsramar (med avseende på inlämning av uppsats till examinator, muntligt framläggande av uppsats, samt inlämning av slutversion av godkänd uppsats, alternativt tidigare underkänd uppsats reviderad i enlighet med examinators krav för godkännande, i tid för meddelad deadline), samt att i denna uppsats ha beaktat grundläggande vetenskapliga krav enligt följande:

7.1. i uppsatsen presentera tydliga syften och klart avgränsade frågeställningar samt redogöra för relevant bakgrundsinformation om och centrala begrepp inom det för uppsatsen aktuella området;

7.2. söka fram och välja ut för uppsatsens syfte och frågeställning adekvata teorier och relevant tidigare forskning, samt tydligt redogöra för och kritiskt reflektera över i dessa funna forskningsperspektiv och ståndpunkter, metoder och forskningsresultat;

7.3. söka fram och välja en för uppsatsens syfte och frågeställning adekvat, etablerad metod, tydligt beskriva denna metod och hur denna tillämpas i uppsatsen (inklusive definitioner av relevanta begrepp, undersökningsvariabler, kategorier, kriterier etc.), och vilka avgränsningar som har gjorts vad gäller material och metod, inklusive motiveringar till dessa, samt redogöra för relevanta aspekter med avseende på validitet och reliabilitet;

7.4. i uppsatsen på ett strukturerat och systematiskt sätt redovisa resultatet och lägga fram tydliga exempel, inklusive översättningar från kinesiska till svenska/engelska med medföljande analyser, samt inkludera en fullständig redovisning av resultatet av undersökningen (kan exempelvis ske i tabellform eller i bilaga);

7.5. i den avslutande delen av uppsatsen dra slutsatser utifrån och diskutera resultaten, samt sätta de egna analyserna, resultaten och slutsatserna i relation till litteratur som redogjorts för i uppsatsen, den bakgrundsinformation och i teorier och i tidigare forskning funna ståndpunkter och forskningsresultat. I uppsatsen skall tydligt framgå vad som härstammar från bakgrundslitteraturen, teorier och tidigare forskning och vad som utgör de egna slutsatserna;

7.6. sammantaget i uppsatsen visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med den begränsade information som ligger till grund för uppsatsen.

8. visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang (oppositionsseminariet och exempelvis doktorandseminarium, workshop, konferens, forskarskola eller föreläsning) muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för masteruppsatsen i dialog med olika grupper;

9. Genom det självständiga arbetet med, såväl som en färdig masteuppsatsen som uppfyller övriga kriterier i denna kursplan, och framläggandet av denna, samt opposition på en annans students masteruppsats med avseende samtliga lärandemål i denna kursplan, visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

10. I sin masteruppsats, såväl som i utvärderingen av en annan students masteruppsats, visa förmåga att inom området sinologi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter och visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Vad gäller forskningsetiska principer så ska exempelvis informanter vid intervjuer eller enkätundersökningar i uppsatsen ha anonymiserats och regler angående plagiat ska ha beaktats. Samtliga uppsatser plagiatgranskas och Uppsala universitets rutiner för fusk och plagiat tillämpas (direkta översättningar från kinesiska eller annat språk till svenska/engelska utan tydlig citatmarkering betraktas också som plagiat);

11. I sin masteruppsats, såväl som i utvärderingen av en annan students masteruppsats, visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används;

12. I sin masteruppsats visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling, genom att identifiera eventuella styrkor och svagheter i för uppsatsen tillämpade metoder, avgränsningar av material och frågeställningar, analyser, resultat och slutsatser, och hur eventuella svagheter eller brister i exempelvis metod eller material har hanterats i uppsatsarbetet, samt att redogöra för uppslag till vidare forskning inom det i uppsatsen avhandlade området.

Innehåll

Masteruppsats med utgångspunkt i en frågeställning av kulturhistorisk, samhällsvetenskaplig eller språklig karaktär vad gäller Kina eller kinesiskspråkiga områden. Uppsatsämne väljs i samråd med handledare med beaktande av handledarresurser. Motsvarande minst 100 sidor källmaterial på kinesiska som representerar olika typer av källmaterial skall ingå. Det självständiga arbetet ska författas på korrekt svenska eller korrekt engelska och det ska läggas fram vid ett oppositionsseminarium med opponent. Alla kursdeltagare måste också opponera på en kurskamrats självständiga arbete. I delkursen ingår också en seminarieserie med en introduktion till sinologisk bibliografi och metodik, högre akademiskt skrivande, samt vetenskapliga krav och forskningsetik som gäller på avancerad nivå. Studenterna lägger fram delar av sitt arbete vid seminarierna, samt deltar i grupparbete om exempeluppsatser och deltar i grupphandledning och individuell handledning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av individuell handledning, grupphandledning, uppsatsseminarier och, i mån av resurser, av specifika metodseminarier.

Examination

Kursen examineras genom ett självständigt arbete (masteruppsats), samt ventilering av detta. För betyg på Masteruppsats i kinesiska gäller följande betygskriterier: U = uppsatsen uppfyller inte delkursens samtliga lärandemål; G = uppsatsen uppfyller delkursens samtliga lärandemål; samt VG = uppfyller delkursens samtliga lärandemål, och därutöver uppfyller uppsatsen mycket väl lärandemål 2, 3 och 7.6, samt uppfyller mycket väl minst fyra av lärandemål 1, 4, 7.1, 7.2, 7.3,7.4, 7.5 och minst två av lärandemålen 10, 11 och 12.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin