Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS193

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS193
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska som andraspråk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 november 2019
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk B inom Ämneslärarprogrammet.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Svenska som andraspråk A

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • beskriva läs- och skrivutveckling på ett andraspråk hos personer i olika åldrar
  • beskriva och problematisera läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi hos flerspråkiga elever
  • förklara och ge exempel på förhållandet mellan språk- och kunskapsutveckling
  • diskutera och tillämpa olika typer av läs- och skrivutvecklande arbetssätt.

Innehåll

Kursen behandlar andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, sambandet mellan språk- och kunskapsutveckling samt genrepedagogik.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin