Svenska språket A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SV228

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SV228
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 17 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om språkvetenskapliga perspektiv, om svenskans struktur, variation och historiska utveckling samt om texter, samtal och språkpolitik. Kursen tränar även studentens språkfärdighet i tal och skrift.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:

 • redogöra grundläggande för olika språkvetenskapliga perspektiv
 • visa grundläggande kunskaper om svenskans struktur, variation och historiska utveckling

Färdighet och förmåga:

 • skriva texter och ge muntliga presentationer anpassade efter målgrupp och situation
 • producera texter, såväl muntliga som skriftliga, på god svenska och på en grundläggande akademisk nivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • reflektera över språklig färdighet och utveckling, både hos sig själv och andra
 • visa medvetenhet om språklig variation i samhället samt förståelse för språkpolitiska frågor

Innehåll

Kursen består av fem obligatoriska delkurser: 1. Språkvetenskapliga perspektiv, 2,5 hp; 2. Språkstruktur, 7,5 hp; 3. Texter och samtal, 7,5 hp; 4. Svenskan i tid och rum 7,5 hp; 5. Tala och skriva, 5 hp.

1. Språkvetenskapliga perspektiv 2.5 hp

Delkursen presenterar språkvetenskapen som fält och introducerar centrala perspektiv för att undersöka språksystem och språkbruk diakront och synkront. Studenten tränas i att formulera språkvetenskapliga frågor och problem, och presenteras för synsätt och redskap som kommer att utvecklas och tillämpas i delkurs 2-5.

Lärandemål

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • identifiera och översiktligt beskriva centrala perspektiv inom språkvetenskapen
 •  formulera språkvetenskapliga problem och frågor

2. Språkstruktur 7.5 hp

Delkursen syftar till at ge kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt. Studenten utvecklar insikter i språkets struktur samt färdigheter i språkstrukturell analys. Vidare introduceras grundläggande begrepp för analys av språklig betydelse.

Lärandemål

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp inom fonetik, fonologi, morfologi, syntax och semantik
 • tillämpa grundläggande språkstrukturella analysmetoder

3. Texter och samtal 7.5 hp

Delkursen behandlar texter och samtal utifrån olika teoretiska perspektiv. Grundläggande begrepp inom text- och samtalsforskningen introduceras. Studentens förmåga att tillämpa olika textanalytiska och samtalsanalytiska metoder tränas.

Lärandemål

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för text- och samtalsanalytiska begrepp och metoder
 • tillämpa text- och samtalsanalytiska teorier och metoder
 • diskutera och värdera text- och samtalsanalysens möjligheter och begränsningar

4. Svenskan i tid och rum 7.5 hp

Delkursen behandlar språklig variation och förändring, såväl i nutid som över tid. Studenten får kunskap om svenska språkets historia med fokus på tiden efter 1500, samt om språkets sociala och regionala variation. Vidare fördjupas studentens insikter i det svenska språksamhället genom analys av texter från skilda tider. I delkursen ingår även att genomföra ett mindre projekt och presentera det muntligt och skriftligt.

Lärandemål

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • beskriva och redogöra för språklig variation och förändring med hänsyn till historiska, sociala, regionala och språkpolitiska faktorer
 •  redogöra för svenska språkets historia med fokus på tiden efter 1500
 • kritiskt diskutera Sverige som språksamhälle

5. Tala och skriva 5.0 hp

Studenten utvecklar sin språkförmåga i tal och skrift genom att skriva texter och hålla presentationer med utgångspunkt i skrivstrategier och textplanering. I delkursen ingår också träning på att ge respons på och bearbeta texter. Delkursen bygger vidare på kunskaper från tidigare delkurser genom att studenten får diskutera och presentera olika aspekter av en språkvetenskaplig fråga.

Lärandemål

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • producera funktionella texter och presentationer på god svenska i tal och skrift, anpassade efter situation och målgrupp
 • ge respons till andras texter och presentationer

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

För delkursen Språkvetenskapliga perspektiv används endast betygen Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 20 hp.

Övriga föreskrifter

Goda kunskaper i svenska krävs för att klara kursen. Kontakta studievägledaren vid osäkerhet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin