Svenska som andraspråk A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS186

Kod
5NS186
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska som andraspråk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Delkurs 1. Skolan i det flerspråkiga samhället 7,5 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för framväxten av språklig och kulturell mångfald i det svenska samhället
 • redogöra för ämnena svenska som andraspråk och modersmål i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
 • beskriva och värdera olika modeller för tvåspråkig undervisning och undervisning för andraspråksinlärare
 • problematisera begreppen språk, kultur, identitet och etnicitet samt förhållandet dem emellan
 • kritiskt reflektera över egna och andras attityder, värderingar och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald.

Delkurs 2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7,5 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redovisa kunskaper om grundläggande grammatisk terminologi
 • beskriva svenskans struktur i ett kontrastivt och typologiskt perspektiv samt redogöra för universella respektive språkspecifika drag inom syntax, morfologi och semantik
 • analysera svenskt inlärarspråk med hänsyn till grammatik
 • beskriva hur olika arbetssätt kan användas i grammatikundervisningen.

Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation 7,5 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi
 • redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv
 • analysera och bedöma inlärares uttal
 • redogöra för vad kommunikativ språkförmåga innebär och beskriva hur en kommunikativ och funktionell språkundervisning kan utformas.

Delkurs 4. Andraspråksinlärning i teori och praktik 7,5 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för centrala termer och begrepp samt modeller och teorier för andraspråksinlärning
 • redogöra för och exemplifiera hur olika faktorer kan påverka andraspråksinlärning
 • analysera inlärares muntliga och skriftliga produktion med avseende på språklig nivå
 • redogöra för och jämföra olika undervisningsmetoder och arbetssätt med teoretisk förankring i ett didaktiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen syftar till att den studerande ska skaffa sig sådana breda baskunskaper som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Kursen behandlar svenskans struktur och andraspråksinlärning i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Därutöver belyses språklig variation och identitet samt attityder till flerspråkighet. I kursen ingår också yrkesrelaterade inslag såsom studiebesök, auskultationer och lektionsplaneringar. Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp: Skolan i det flerspråkiga samhället, Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, Fonetik och muntlig kommunikation samt Andraspråksinlärning i teori och praktik.

Delkurs 1. Skolan i det flerspråkiga samhället 7,5 hp

Delkurs 2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7,5 hp

Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation 7,5 hp

​Delkurs 4. Andraspråksinlärning i teori och praktik 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa, anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin