Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i journalistikstudier

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV170

Kod
2IV170
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 maj 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

60 hp medie- och kommunikationsvetenskap, varav 7,5 hp journalistikstudier

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

  • redogöra för och förklara centrala teorier inom, och med relevans för, journalistikstudier,
  • redogöra för och förklara hur dessa teorier förhåller sig till olika kontexter - exempelvis social, kulturell, politisk - där journalistik produceras.

Färdighet och förmåga

  • självständigt och kritiskt analysera och presentera - muntligt och skriftligt - teoretiskt underbyggda förklaringar av nyckelfrågor och diskussioner inom fältet journalistikstudier,
  • på ett självständigt sätt kunna visa hur teorier kan användas i konkreta forskningsuppgifter inom området journalistikstudier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt diskutera normativa perspektiv inom journalistikstudier,
  • självständigt resonera kring journalistikens makt, i relation till exempelvis kön, etnicitet och klass, samt journalistikens förhållande till exempelvis politisk och ekonomisk makt.

Innehåll

Kursen, som utgår från grunderna inom MKV B/Journalistikstudier, bygger på de huvudsakliga teorierna i, och av relevans för, ämnet samt erbjuder fördjupade studier av den akademiska diskussionen inom fältet. Här visas också hur diskussionen förändras i en digital samtid. Det undersökande perspektivet innebär en djupare förståelse av grunderna för journalistik genom en filosofisk, ontologisk, och etisk reflektion kring centrala frågor inom journalistikstudier.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella- och gruppbaserade uppgifter.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin