Introduktionskurs i persiska

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR122

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR122
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 september 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen tillhör biområdet Persiska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp inom allmän fonetik, fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen språkvetenskaplig terminologi
 • redogöra för begreppen kongruensböjning och komparation 
 • i svensk text identifiera ordklasser och satsdelar
 • i svensk text och med hjälp av språkvetenskaplig litteratur identifiera huvud- och bisatser samt klassificera bisatser
 • redogöra för nypersiska språkets utbredning och ställning inom de indoeuropeiska språken
 • beskriva huvuddragen i persiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabisk-persiska skriften
 • läsa elementära texter på persiska med ett begripligt uttal
 • översätta elementära texter till svenska
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i några givna elementära texter på nypersiska.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för nypersiska språkets utbredning och ställning inom de indoeuropeiska språken
 • på en elementär nivå beskriva huvuddragen i persiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabisk-persiska skriften
 • läsa elementära texter på persiska med ett för en modersmålstalare begripligt uttal
 • översätta elementära texter till svenska
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i några givna elementära texter på nypersiska
 • översätta enkla meningar från persiska till svenska och vice versa
 • ge en muntlig grammatiskt korrekt beskrivning av en person- och en miljöbild
 • aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, tid, djur, kläder, mat och dryck, människokroppen och sjukdomar
 • redogöra för och ta hänsyn till elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till modern nypersiska (alfabet, fonologi, grundläggande morfosyntax) och en viss färdighet i det talade och skrivna språket samt grundläggande kännedom om det persiska språkets historia.

Undervisning

Kursen ges helt på distans med kontinuerligt stöd via email. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

 1. Skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter (betygsskala: U/G/VG)
 2. Skriftligt slutprov (betygsskala: U/G/VG)

För betyg G på kursen krävs G på båda momenten. För betyg VG krävs G på moment 1 och betyg VG på moment 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med Persiska A (5JR101).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin