Medicinsk genetik och cancer - molekylära mekanismer

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG022

Kod
3MG022
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N, Molekylär medicin A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 1 december 2022
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

180 hp från utbildning inom biokemi/kemi, biologi, biomedicin/medicin, bioteknik, cell-/molekylärbiologi, genetik, life science, medicinsk vetenskap eller liknande, inklusive kurser i biokemi, cellbiologi, genetik, kemi och molekylärbiologi/-genetik om sammanlagt minst 30 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara molekylära och cellulära mekanismer vid uppkomst, utveckling och diagnostik av genetiska sjukdomar inkluderande cancer
 • förklara de grundläggande egenskaper som särskiljer en tumörcell från en normal cell
 • redogöra för de viktigaste riskfaktorerna för carcinogenes och hur dessa är kopplade till de molekylära mekanismer som ligger bakom cancerutveckling
 • beskriva aktuella tekniker som används inom forskning, diagnostik och behandling av genetiska sjukdomar inkluderande cancer
 • redogöra för samt diskutera aktuell humangenetisk och epigenetisk forskning inklusive hur den nya kunskapen kan komma att tillämpas kliniskt
 • diskutera terapeutiska strategier som är inriktade mot tumörassocierade molekylära förändringar

Färdigheter och förmåga

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • självständigt analysera, bearbeta och formulera relevanta vetenskapliga frågeställningar inom ämnesområden medicinsk genetik och tumörbiologi, samt diskutera dessa såväl muntligt som skriftligt
 • tillämpa grundläggande laborativa tekniker inom genetisk forskning
 • använda bioinformatiska verktyg inklusive inom cancerforskning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd kurs ska studenten

 • kunna diskutera etiska aspekter inom genetisk forskning och diagnostik
 • kunna tillämpa ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt.
 • visa en utvecklad förmåga att kritiskt värdera och granska vetenskapliga forskningsresultat inom ämnesområdet  

Innehåll

Kursen avser att ge fördjupad kunskap om det humana genomet, genetisk variation och orsaker bakom genetiska sjukdomar samt cellulära och molekylära mekanismer vid uppkomst och progression av cancer. Aktuell klinisk diagnostik samt behandling av genetiska sjukdomar och cancer kommer att diskuteras, liksom metoder och tekniker. Kursen kommer också att ge en översikt över den aktuella forskningen inom genetik och cancer.

Teoretiska moment samt datorbaserade uppgifter kommer att illustrera hur molekylära orsaker till en sjukdom kan bestämmas. Metoder för kartläggning av genetiska sjukdomar, genotypning med mikrosatelliter och SNP markörer samt analys av genetisk variation i populationer kommer att behandlas inklusive aktuella tekniker för analys av geners struktur och funktion. Tillämpning av DNA analyser vid genotypning kommer att illustreras. Etiska aspekter kommer att diskuteras.

Kursen ger studenterna kunskaper och verktyg att formulera relevanta vetenskapliga frågeställningar inom tumörbiologin. Kursen omfattar allmän tumörlära och tumörklassifikation samt cell- och molekylärbiologiska mekanismer viktiga för uppkomsten och tillväxt av tumörer. Även kroppens immunförsvar mot cancer kommer att diskuteras. Kursen behandlar bland annat epigenetiska mekanismer vid cancer, carcinogenes, genomisk instabilitet, angiogenes, tumörvirus, onkgener, tillväxtfaktorer, cellsignalering, tumörsuppressorgener, basal och tillämpad immunologi samt klinisk onkologi. Seminarier tillsammans med forskare kommer att ge studenterna möjlighet att diskutera aktuella problemställningar inom cancerforskning. Ett antal vetenskapsrelaterade frågeställningar behandlas under kursens seminarier, vilka även omfattar generiska kompetenser och professionella färdigheter såsom exempelvis presentationsteknik och forskningsetik med syfte att förbereda studenten för kommande arbetsliv.

Undervisning

Undervisningen ges på engelska i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier, laborationer, datorövningar samt andra obligatoriska teoretiska och praktiska moment såsom problem-orienterande övningar och presentationer relaterade till aktuella forskningsområden.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på två skriftliga tentamina (sammanlagt 8hp) samt godkända laborationer och inlämningsuppgifter, presentationer och seminarier (sammanlagt 7 hp). Slutbetyget baseras på en sammanvägning av bedömningen av de ingående delmomenten. Icke-godkänd laboration eller presentation kan tidigast kompletteras vid nästa kurstillfälle och i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin