Franska D2

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5FR028

Kod
5FR028
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Romanska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. 

Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp franska med ett självständigt arbete.

Mål

Utbildningen syftar till att ge mycket säker språkfärdighet i tal och skrift, vidare antingen fördjupade kunskaper inom ett eller flera av de områden som tidigare studerats eller breddning av kunskaperna till ytterligare områden.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • i tal och skrift på franska kunna uttrycka sig varierat och väl anpassat till situation och mottagare
 • ha breddat och fördjupat sina kunskaper inom de ämnesområden som väljs som delkurser.

Dessutom ska studenten

efter delkurs 1:

 • kunna tillgodogöra sig vetenskaplig originallitteratur på franska inom ett givet språkvetenskapligt problemområde
 • kunna följa och redogöra för lingvistisk argumentation inom det givna problemområdet
 • kunna identifiera och beskriva de teoretiska paradigm som kommer till uttryck i de studerade texterna
 • kunna med säkerhet analysera autentiska korpusexempel inom det givna problemområdet och därvid använda de teoretiska verktyg som tillhandahålls i de språkvetenskapliga texterna
 • kunna skriftligt och muntligt på ett koherent sätt redogöra på franska för teorier och resultat inom det givna problemområdet och därvid använda relevant terminologi och för vetenskapligt språk gängse retoriska mönster och vokabulär.

efter delkurs 2:

 • kunna göra fördjupade språkliga och litterära analyser  på franska av de studerade verken
 • kunna sätta in de studerade verken i deras historiska och kulturella sammanhang och identifiera utmärkande stilistiska, strukturella och idémässiga drag
 • kunna identifiera och på franska utförligt beskriva olika kritiska och teoretiska skolor inom fransk litteraturvetenskap.

efter delkurs 3:

 • kunna med säkerhet översätta forn- och medelfransk text till svenska
 • ha goda insikter i forn- och medelfranskans grammatik såväl ur synkron som diakron synpunkt
 • ha goda insikter i medeltidens franska litteraturhistoria
 • ha väsentligt fördjupat sina insikter i det franska språkets historia.

efter delkurs 4:

 • kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på franska
 • med handledaren på franska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade specialområdet.

efter delkurs 5:

 • kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på franska
 • med handledaren på franska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade specialområdet.

efter delkurs 6:

 • ha förvärvat grundläggande kunskaper i italienska
 • ha förvärvat grundläggande insikter i strukturella likheter och skillnader mellan franska och italienska.

efter delkurs 7:

 • ha förvärvat grundläggande kunskaper i spanska
 • ha förvärvat grundläggande insikter i strukturella likheter och skillnader mellan franska och spanska.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser, varav två obligatoriskt väljs bland delkurserna 1-3, och två bland delkurserna 4-7.

Delkurs 1. Avancerad fransk språkvetenskap, 7,5 hp (valbar)

Fördjupning av insikter i modern fransk språkvetenskap genom studium av vetenskaplig originallitteratur på franska rörande ett centralt eller aktuellt problemområde inom fransk syntax, semantik eller pragmatik.

Delkurs 2. Avancerad fransk litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp (valbar)

Fördjupad kritisk analys av skönlitterära verk och litteraturvetenskapliga artiklar. Redovisning på franska av den litteraturhistoriska bakgrunden för de litterära verk som ingår i kursen. Identifiering och beskrivning av olika teoretiska och kritiska skolor genom studiet av ett urval franskspråkiga skönlitterära och litteraturvetenskapliga texter.

Delkurs 3. Forn- och medelfranska, 7,5 hp (valbar)

Med utgångspunkt i texter från 800-1400-talen till ett omfång motsvarande ca 1200 vers studeras grunddragen i medeltidsfranskans grammatik och i den medeltidsfranska litteraturens historia.

Delkurs 4. Fördjupningskurs inom fransk språkvetenskap, 7,5 hp (valbar)

Studium av ca 1200 sidor text som valts i samråd med examinator och som belyser något specialområde inom fransk språkvetenskap.

Delkurs 5. Fördjupningskurs inom fransk litteraturvetenskap, 7,5 hp (valbar)

Studium av ca 1200 sidor text som valts i samråd med examinator och som belyser något specialområde inom fransk litteraturvetenskap.

Delkurs 6. Italienska, 7,5 hp (valbar)

Genomgång av grunderna i italienska (uttal, grammatik, ordförråd).

Delkurs 7. Spanska, 7,5 hp (valbar)

Genomgång av grunderna i spanska (uttal, grammatik, ordförråd).

Undervisning

Undervisningen är campusbaserad, men studenten förväntas också regelbundet ta del av information och material via lärplattformen Studium, där även uppgifter kopplade till kursen lämnas in. Undervisningen består av regelbundna seminarier, föreläsningar, muntliga och skriftliga övningsmoment samt individuell handledning, vilka specificeras för varje delkurs.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kurserna.

Undervisningsspråk är franska och svenska.

Examination

Studenten visar resultatet av sitt lärande på följande sätt:

Delkurs 1. Avancerad fransk språkvetenskap

Skriftlig och muntlig examination.

Delkurs 2. Avancerad fransk litteraturvetenskaplig teori och metod

Aktivt deltagande i undervisningen samt muntlig examination.

Delkurs 3. Forn- och medelfranska

Skriftlig examination.

Delkurs 4. Fördjupningskurs inom fransk språkvetenskap 

Skriftlig och muntlig examination.

Delkurs 5. Fördjupningskurs inom fransk litteraturvetenskap 

Skriftlig och muntlig examination.

Delkurs 6. Italienska 

Skriftlig och muntlig examination.

Delkurs 7. Spanska

Skriftlig och muntlig examination.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Om Språkvetenskap II valts på C-nivå kan Avancerad fransk språkvetenskap inte väljas på D-nivå.

Om Litteraturvetenskaplig teori och metod valts på C-nivå kan Avancerad fransk litteraturvetenskaplig teori och metod inte väljas på D-nivå.

Om Språket och litteraturen under medeltiden valts på C-nivå kan Forn- och medelfranska inte väljas på D-nivå.

För val av Fördjupningskurs inom fransk språkvetenskap krävs att Språkvetenskap II har valts på C-nivå eller att Avancerad fransk språkvetenskap läses inom Franska D2.

För val av Fördjupningskurs inom fransk litteraturvetenskap krävs att Litteraturvetenskaplig teori och metod har valts på C-nivå eller att Avancerad fransk litteraturvetenskaplig teori och metod läses inom Franska D2.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin