Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2)

20 veckor

Kursplan, Förutbildning, 5PU012

Kod
5PU012
Utbildningsnivå
Förutbildning
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 juni 2023
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska. (Undantag från kravet på kunskaper i engelska kan ges.) Förkunskaper i svenska krävs och styrks genom särskilt lokalt inträdesprov eller godkänt resultat på Behörighetsgivande utbildning i svenska, steg 1. Det godkända resultatet från Behörighetsgivande utbildning i svenska, steg 1 ger behörighet i två terminer efter avslutad kurs. Studenter som är registrerade på någon av kurserna Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning steg 1, steg 2 eller steg 3 ges möjlighet att skriva inträdesprov högst var tredje termin.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha färdigheter i svenska språket som motsvarar kraven för behörighet till Behörighetsgivande utbildning i svenska för studenter med utländsk förutbildning, steg 3.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

Delkurs 1: Muntlig färdighet och hörförståelse

 • följa med i och delta i samtal och diskussioner om både förberedda och oförberedda ämnen
 • hålla presentationer om utvalda ämnen med ett för ämnet och nivån relevant ordförråd
 • visa ett begripligt uttal och en för situationen och nivån fungerande grammatik
 • återberätta vad som sägs på radio och tv, t.ex. nyhetsprogram, underhållningsprogram samt vissa faktaprogram

Delkurs 2: Skriftlig framställning

 • producera egna texter i olika genrer
 • bearbeta egna texter utifrån återkoppling
 • tillämpa svenskans grundläggande grammatiska regler i sitt skrivande
 • använda ett varierat ordförråd i skrift

Delkurs 3: Läsförståelse

 • läsa och redogöra för innehållet i artiklar av olika slag och andra autentiska texter
 • diskutera den lästa litteraturen med avseende på form och innehåll
 • behärska ett grundläggande ordförråd väl och delar av ett utbyggt ordförråd

Innehåll

Kursen är en sammanhållen enhet där all färdighetsträning och allt kunskapsinhämtande integreras i studier av olika ämnesområden.

Muntlig framställning och hörförståelse: De studerande tränar muntlig framställning genom diskussioner och muntliga redovisningar, såväl enskilt som i grupp. I kursen ingår även uttalsövningar i lärstudio samt hörförståelseövningar.

Skriftlig framställning: De studerande tränar sin skriftliga färdighet genom att skriva texter av olika slag. I kursen ingår genomgångar av och övningar i grundläggande grammatik.

Läsförståelse: De studerande tränar läsförståelse. I kursen ingår genomgångar och övningar om olika lässtrategier samt ordbildning. De studerande ska under kursen läsa skönlitteratur och faktatexter på svenska.

Undervisning

Undervisningen ges i form av lektioner och gruppövningar. De studerande arbetar enskilt, i par och i smågrupper med olika typer av uppgifter. En del av uttalsträningen äger rum i lärstudio. De studerande förväntas dessutom aktivt bedriva självstudier.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursens gång och med muntligt och skriftligt slutprov.

Som betyg på kursen används något av uttrycken godkänd eller underkänd.

För studerande som ej godkänts i ordinarie prov anordnas att nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En studerande som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en studerande examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin