Kandidatprogram i arkeologi och antik historia

180 hp

Kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia passar dig som vill ha en gedigen utbildning i arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, assyriologi eller osteologi. Beroende på val av huvudområde förbereder programmet dig för arbete bland annat inom uppdragsarkeologi, utbildnings-, bistånds- och kultursektorn, miljövård, museer, bibliotek och arkiv. Du kan läsa programmet på Campus Gotland i Visby, eller i Uppsala.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Arkeologi och antik historia är en mångsidig utbildning för dig som är nyfiken på att upptäcka och studera tidiga kulturer i dess många olika skepnader. Här studerar du människors liv runtom i världen från forntiden fram till idag. Programmet har en mångvetenskaplig profil som är unik i Sverige och ger dig förutsättningar för att både närma dig forntida verkligheter och hitta egna svar.

Utbildningen ger dig:

  • en unik mångvetenskaplig profil
  • förmåga att granska och kritiskt utvärdera stora mängder fragmentariskt källmaterial
  • bred förståelse för forntida kulturer och specialkunskap inom ditt valda huvudområde.

Centralt i utbildningen är att du ökar din förmåga att granska och kritiskt utvärdera stora mängder källmaterial. Du lär dig att resonera källkritiskt genom att jämföra vad olika, ofta fragmentariska, källor kan berätta, och att värdera kunskap i dess olika former. Programmet ger dig möjlighet att närma dig mänsklig kultur i det långa perspektivet och du lär dig att analysera och tolka när, hur och varför samhällen i det förflutna utvecklades. Du studerar människans samspel med och påverkan av sin miljö och hur människorna levde sina liv.

Du lär dig också att problematisera etiska och vetenskapliga frågor om mänskliga kvarlevor. Utöver ämneskunskaper förmedlar programmet även färdigheter som du har nytta i ett framtida yrkesliv. I detta ingår att skriva argumenterande texter på ett lättillgängligt och klargörande sätt för olika grupper och att presentera självständiga analyser och slutsatser med förtroendeingivande argument. Du kommer att utveckla din förmåga till självständig reflektion och få kunskap som hjälper dig att se mönster och sammanhang.

Kunskaper om hur människan utvecklades både som kulturell och som biologisk varelse efterfrågas alltmer idag. Vår utbildning försöker ge svar på dessa frågor och förmedlar perspektiv på vår egen samtid och de stora utmaningarna som finns.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med arkeologi, arkeologi med inriktning mot osteologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi eller semitiska språk som huvudområde.

År 1

Under det första året studerar du olika aspekter av forntida kulturer runt om i världen utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv. Kurserna är tematiskt uppbyggda där lärare från samtliga ämnesdiscipliner och båda campus medverkar i undervisningen. På detta vis får du undervisning av de bästa lärarna och forskarna under din utbildning, oavsett vilken studieort du befinner dig på.

Kursernas upplägg ger dig en bred bas och förståelse om förutsättningarna för studiet av människans avlägsna forntid, och hur materiell, språklig och textuell kultur kompletterar (eller motsäger) varandra som källmaterial. Vidare får du förståelse för hur utforskandet av det förflutna alltid sker utifrån samtidens frågor och föreställningar. Du får lära dig om hur människa och landskap samspelar, hur olika föreställningsvärldar och religioner erbjuder olika svar på människans existens och hur den arkeologiska praktiken ser ut.

Under slutet av det första studieåret väljer du ett av följande ämnen som huvudområde:

  • arkeologi (Visby eller Uppsala)
  • antikens kultur och samhällsliv (Uppsala)
  • egyptologi (Uppsala)
  • assyriologi (Uppsala)
  • osteologi (Visby).

År 2–3

Under det andra studieåret läser du kurser inom ditt huvudområde. På höstterminen ges de grundläggande A-kurserna och på vårterminen de fördjupande B-kurserna. Under det tredje studieårets första termin finns möjlighet att läsa valfria kurser och att göra praktik. Du kan till exempel läsa en A-kurs i något av de andra ämnena som ingår programmet. Under den sjätte och sista terminen skriver du ditt examensarbete (15 hp), som leder till kandidatexamen i ditt huvudområde.

Studera utomlands

Möjligheter till studentutbyten och medverkan i internationella projekt samt praktik inom landet och utomlands vid museer och andra arkeologiska institutioner finns under det andra eller tredje studieåret.

Du väljer om du vill läsa programmet på Campus Gotland i Visby eller på Campus Engelska parken i Uppsala. För att erbjuda dig de bästa lärarna som finns vid institutionens två studieorter, bedrivs en betydande del av undervisningen under det första studieåret via videolänk med lärare som föreläser antingen från Uppsala eller från Visby.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och fältstudier beroende på kursernas inriktning och karaktär. Du kommer att få lösa problem och andra uppgifter både enskilt och i grupp. Undervisningen bedrivs på svenska men enstaka föreläsningar på engelska kan förekomma.

Beroende på vilket huvudområde du väljer ger dig programmet behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, assyriologi, egyptologi, global miljöhistoria och ABM. Kandidatprogrammet förutsätter dock inte fortsatta studier på avancerad nivå. Det ger i sig självt en gedigen utbildning inför arbete vid museer och arkiv, inom kulturmiljövård, uppdragsarkeologi och inom utbildnings-, bistånds- och kultursektorn generellt.

Våra studenter återfinns inom många olika yrken och på många platser i världen. De flesta som får jobb inom arkeologisektorn arbetar inom svensk uppdragsarkeologi med arkeologiska utgrävningar och utredningar, men flera har fått jobb på utgrävningar i t.ex. Storbritannien och Irland. Tidigare studenter från våra ämnen återfinns även på olika museer och arkiv, inom universitetsförvaltningen, forskningsstiftelser och förvaltning inom stat och kommun.

Hos SACO kan du läsa mer om yrken och arbetsmarknad i Sverige när det gäller, till exempel arkeolog, museum och övrig utställningsverksamhet, kulturmiljöyrken.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin