Kandidatprogram i arkeologi och antik historia

180 hp

Utbildningsplan, HAH1K

Kod
HAH1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 25 maj 2021
Diarienummer
UFV 2021/1097
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Ansvarig för programmet är Institutionen för arkeologi och antik historia. Institutionen för lingvistik och filologi deltar i programmet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Syfte

Programmet ger en bred orientering och successiv fördjupning inom flera centrala områden, beroende på inriktning, inom de arkeologiska, osteologiska och tidighistoriska vetenskaperna, samt de fornegyptiska och mesopotamiska språken. Den kunskapsmässiga fördjupningen innebär samtidigt utvecklande av en rad viktiga färdigheter som är av betydelse för arkeologer, osteologer, historiker och språkvetare i arbetslivet, såsom förmågan att ringa in och diskutera utvecklingen av fundamentala tidighistoriska företeelser som idag kan betraktas som självklara och tas för givna, eller att med utgångspunkt i historiska fenomen i skilda kontexter ge alternativa perspektiv på dagsaktuella frågor.

Programmet ger även studenterna förmåga att granska och kritiskt utvärdera stora mängder av heterogena och fragmentariska källmaterial för att besvara aktuella frågor om den djupa historien, människans interaktion med sin omgivning och kulturella föreställningar i olika historiska och förhistoriska kontexter. Studenterna lär sig att formulera och presentera självständiga analyser och slutsatser med argument som är väl underbyggda, klart formulerade och strukturerade, att utveckla sin förmåga till självständig och kritisk reflektion över det egna lärandet, samt att utveckla sin förmåga att formulera egna frågeställningar och mål.

Beroende på val av inriktning förbereder programmet studenterna för arbete inom uppdragsarkeologi, utbildnings-, bistånds- och kultursektorn, miljövård, museer, bibliotek och arkiv. Det ger goda möjligheter att genom val av huvud- och biområden få en bred och djup utbildning med en personlig profil.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget program ska studenten i skrift och tal kunna:

- visa kunskap om och förståelse av tidiga kulturer och samhällen, inbegripet kunskap om de ingående huvudområdenas vetenskapliga grund.

- visa en grundläggande förståelse av samspelet mellan teori, tillämpliga metoder och tillgängliga källor i produktionen av ny kunskap inom de ingående huvudområdena

- visa orientering om aktuella forskningsfrågor

- visa kunskaper och utveckla en fördjupad förståelse om valda historiska och förhistoriska processer eller fenomen

- visa en god förståelse av såväl kontinuitet som förändringsprocesser i flera olika tidsskalor, där samspelet mellan aktör/aktant och struktur sätts i fokus

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget program ska studenten kunna:

- söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information för att formulera och belysa problem och frågor

- organisera, systematisera och överblicka stora och komplexa material

- skriva argumenterande texter på ett lättillgängligt och klargörande sätt för olika målgrupper

- muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i olika sammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget program ska studenten kunna:

- kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer

- göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom huvudområdet

- identifiera sitt behov av ytterligare kompetensutveckling

Programmets uppläggning

Under det första året läser alla programstudenter samtliga kurser gemensamt, varvid ett antal generiska kunskaper relevanta för alla fördjupningar förvärvas. Det inbegriper en bred förståelse av förutsättningarna för studiet av människans avlägsna forntid, hur materiell, språklig och textuell kultur kompletterar eller motsäger varandra som källmaterial, hur utforskandet av det förflutna alltid sker i dialektik med samtidens frågor och föreställningar, hur människa och landskap interagerar, hur olika föreställningsvärldar erbjuder olika svar på människans existens och hur den arkeologiska praktiken ser ut.

Under det andra året väljer studenterna en av fem ämnesinriktningar (huvudområde) i sin successiva fördjupning:

(1) Arkeologi, (2) antikens kultur och samhällsliv, (3) egyptologi, (4) assyriologi (huvudområde semitiska språk med inriktning mot assyriologi) eller (5) osteologi (huvudområde arkeologi med inriktning mot osteologi). Under höstterminen år tre kan programstudenter med inriktningarna arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, samt osteologi välja kurser utanför programmet, verksamhetsförlagd utbildning, verktygskurser inom det utbud som erbjuds av historisk-filosofiska fakultetens kandidatprogram eller utlandsstudier. Programstudenter med inriktning antikens kultur och samhällsliv uppmuntras att läsa latin eller grekiska denna termin. Programstudenter med ämnesinriktning egyptologi eller assyriologi har inga valbara kurser inom programmet utan bedriver ämnesstudier även denna termin.

Studier i huvudområdet ska omfatta minst 90 hp om det är arkeologi, arkeologi med inriktning mot osteologi eller antikens kultur och samhällsliv eller minst 120 hp om huvudområdet är egyptologi eller semitiska språk med inriktning mot assyriologi, inklusive ett för samtliga huvudområden självständigt arbete omfattande 15 hp. Programmet ger de förkunskaper som krävs för behörighet till masterutbildning inom respektive huvudområde, och även till masterprogram i utbildningsvetenskap och ABM.

Undervisning

Undervisning på de kurser som ingår i programmet ges i enlighet med fastställda kursplaner och kan bl.a. omfatta föreläsningar, seminarier, laborationer, exkursioner, studiebesök, fältarbete, projektarbete och verksamhetsförlagd utbildning. På examensarbetet ges handledning.

Examen

Efter genomförd utbildning får studenten en filosofie kandidatexamen med antingen arkeologi, arkeologi med inriktning mot osteologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, eller semitiska språk med inriktning mot assyriologi som huvudområde.

Övriga föreskrifter

Alla inriktningar, förutom osteologi, kan studeras i Uppsala. I Visby kan arkeologi samt osteologi studeras.

Övergångsbestämmelser

Studenter som påbörjat HAR1K Arkeologiprogrammet med internationell inriktning 180 hp ges möjlighet att antas till senare del av detta kandidatprogram.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin