Kandidatprogram i arkeologi och osteologi

180 hp

Vill du läsa arkeologi eller osteologi ska du självklart göra det i Visby på Campus Gotland. Kandidatprogrammet i arkeologi och osteologi ger dig gedigen kompetens i både arkeologi och osteologi - läran om ben - och praktiska kunskaper inom digitala tekniker, utgrävningar, och annat fältarbete. Efter examen kan du till exempel arbeta med fältarkeologi, inom utbildnings-, bistånds- och kultursektorn, kulturmiljövård, museer, bibliotek och arkiv.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Det mesta man hittar vid arkeologiska utgrävningar är ben. Inom kandidatprogrammet i arkeologi och osteologi får du, förutom den arkeologiska kompetensen, kunskap om hur man identifierar och tolkar benfynd.

Inom arkeologin kommer du att studera människor och samhällen under förhistorisk och historisk tid främst genom de materiella spår de lämnat efter sig. För senare perioder använder du till viss del också texter. Arkeologins metoder är tvärvetenskapliga och innehåller tydliga humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga moment.

Benen man hittar vid utgrävningar ger mycket kunskap om ett samhälle. Vilka djur höll och jagade man? Vilken kost åt man? Hur mådde man? Hur frisk var man? Hur länge levde man? Var har man växt upp? Det här är exempel på frågor du som osteolog många gånger kommer kunna ge svar på, och under utbildningen får du lära dig hur detta går till i praktiken.

Utbildningen ger dig

  • praktisk erfarenhet av att arbeta med skelettmaterial och arkeologiska utgrävningar
  • kunskap om fältkartering och -inventering med digital teknik och datorbaserade rumsliga analyser
  • förståelse för historiska relationer mellan individer och samhälle, människa och miljö.

Under utbildningen kommer du att studera (för)historiska relationer mellan individer och samhälle, människa och miljö, föremål och dess sammanhang, samt tanke och symbol. Du får också många praktiska moment och hands-on-kurser som förbereder dig för ett arbete som arkeolog. Du får till exempel arbeta med skelettmaterial i osteologiska laboratoriet, vara med på arkeologiska utgrävningar, och lära dig fältkartering och -inventering med digital teknik och datorbaserade rumsliga analyser. Även museibesök och exkursioner ingår.

Du lär dig också att problematisera etiska och vetenskapliga frågor om mänskliga kvarlevor. Utöver ämneskunskaper förmedlar programmet färdigheter som du har nytta av i ett framtida yrkesliv. I detta ingår att skriva argumenterande texter på ett lättillgängligt och klargörande sätt för olika grupper och att presentera självständiga analyser och slutsatser med förtroendeingivande argument. Du kommer att utveckla din förmåga till självständig reflektion och få kunskap som hjälper dig att se mönster och sammanhang.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med arkeologi eller arkeologi med inriktning osteologi som huvudområde.

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Centralt i utbildningen är att du ökar din förmåga att granska och kritiskt utvärdera stora mängder källmaterial. Du lär dig att resonera källkritiskt genom att jämföra vad olika, ofta fragmentariska, källor kan berätta, och att värdera kunskap i dess olika former. Det ger dig möjlighet att närma dig mänsklig kultur i det långa perspektivet och du lär dig att analysera och tolka när, hur och varför samhällen i det förflutna utvecklades. Du studerar människans samspel med och påverkan av sin miljö och hur människorna levde sina liv.

Inom osteologi lär du dig skelettets olika delar, benens uppbyggnad och namn samt metoder för att kunna bestämma kön, ålder och storlek på individer av människa och djur. Du lär dig dessutom att känna igen olika sjukdomar och skador som sätter spår i skelettet.

Under det första året läser du Arkeologi A och B och under det andra studieåret läser du Osteologi A och B. I de båda B-kurserna ingår fältkurser med fokus riktat mot arkeologi respektive osteologi. Under den femte terminen kan du fördjupa dig i arkeologiska fältmetoder, göra praktik eller åka utomlands på en utbytestermin. Under termin sex skriver du examensarbete i form av en uppsats inom ditt valda huvudområde.

Kurser inom programmet

För kurser inom programmet, se programmets studieplan.

Studera utomlands

Under programmets femte termin finns möjlighet att förlägga utbytesstudier eller utlandspraktik. Institutionen för arkeologi och antik historia har samarbeten med ett antal universitet runt om i världen.

Universitetet har via olika samarbeten, som till exempel Erasmus, utbyten med en mängd universitet i Europa och övriga världen. Läs mer om utlandsstudier vid Uppsala universitet.

Programmet ges vid Campus Gotland i Visby, men för att erbjuda dig de bästa lärarna som finns vid institutionens två studieorter, bedrivs en betydande del av undervisningen under den första terminen via videolänk med lärare som föreläser antingen från Uppsala eller från Visby.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och fältstudier beroende på kursernas inriktning och karaktär. Seminarier, laborationer och andra praktiska moment är obligatoriska. Du kommer också att få lösa problem och andra uppgifter både enskilt och i grupp. Undervisningen bedrivs på svenska men enstaka föreläsningar på engelska kan förekomma. Under examensarbetet får du handledning.

Arkeologi är ett globalt ämne som utövas på likartat sätt över hela världen, och det mesta av det du lär dig är användbart var du än jobbar. Det du behöver läsa in dig på inför jobb utomlands är den lokala/regionala kulturhistoriska utvecklingen och dess specifika lämningar.

Våra studenter återfinns på många platser i världen, där de åtnjuter bra anseende. Genom åren har till exempel många fått jobb på utgrävningar i Storbritannien och Irland. Någon har blivit doktorand i Taiwan och ett par i Australien. De flesta som får jobb inom arkeologisektorn jobbar inom svensk uppdragsarkeologi med arkeologiska utgrävningar och utredningar.

Dina framtida arbetsgivare kan finnas inom uppdragsarkeologin, utbildning-, bistånds- och kultursektorn eller inom kulturmiljövård, museer, bibliotek och arkiv. Hos SACO kan du läsa mer om arbetsmarknad och yrket arkeolog i Sverige.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin