Kandidatprogram i geovetenskap

180 hp

Planeten jorden. På kandidatprogrammet i geovetenskap lär du dig om berg och mineral, livets utveckling, vattnet, luften, klimatet och jordens naturresurser. Efter utbildningen kan du arbeta med samhällsplanering, miljöutredningar, klimatfrågor, mineral- och vattenresurser eller inom turism- eller informationsyrken.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

På kandidatprogrammet i geovetenskap lär du dig hur jorden har utvecklats och fortfarande förändras och hur klimatet har varierat genom tiderna. En geovetares tidsperspektiv sträcker sig från miljarder år tillbaka i tiden fram till nutid och in i framtiden. En geovetares arbetsfält sträcker sig från det mikroskopiska perspektivet till det globala. Våra huvudämnen kretsar kring berg, mineral, fossil, vatten och luft.

Programmets fyra huvudområden är:

  • Hydrologi – läran om vattenför­hållandena på jorden
  • Geologi – läran om berggrunden och dess resurser
  • Naturgeografi – läran om landskapsutveckling och jordarter
  • Paleobiologi – läran om livets utveckling på planeten jorden

Klimatförändringar, ökande påfrestningar på miljön och konkurrens om jordens naturtillgångar ställer mänskligheten inför stora utmaningar som kräver lösningar. Programmet erbjuder

  • en utbildning med en stark internationell arbetsmarknad
  • studier som blandar både teori, praktik och arbete i fält
  • en möjlighet att vara med att lösa några av vår tids största utmaningar; att skapa en hållbar framtid.

Som utbildad geovetare har du verktygen som behövs för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Med en examen från kandidatprogrammet i geovetenskap kan du göra värdefulla insatser inom områden som rör naturresurser, miljö och samhällsbyggande. Programmet innehåller både teoretiskt och praktiskt inriktade kurser som ger dig bredd men även möjlighet till fördjupning. Kurserna förbereder dig både för en kommande karriär inom arbetslivet och för flera masterprogram.

Programmet är öppet för både samhällsvetare och naturvetare. På ingången för samhällsvetare startar du med en förberedande kurs för fortsatta naturvetenskapliga studier. Från och med andra terminen är upplägget samma som för ingången Geovetenskap för naturvetare.

Vid institutionen för geovetenska arbetar vi med flera forskningsområden och dina lärare är väl meriterade och aktiva forskare vid institutionen. Geovetenskap är ett internationellt ämne och det finns goda möjligheter för vidare studier, praktik eller karriär både i Sverige och internationellt.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med geovetenskap som huvudområde.

Kandidatprogrammet är utformat för att ge dig en bred geovetenskaplig kunskapsbas, som väl förbereder dig för ditt framtida arbetsliv. Första årets kurser introducerar dig till geovetenskapen och utöver detta läser du kurser i matematik och statistik - kurser som är anpassade för geovetarstudenter.

Du läser först en introducerande kurs till geovetenskap. Därefter läser du kurser i matematik, statistik och landskapsutveckling.

Andra året får du ytterligare kunskaper på följande geovetenskapliga områden: berg, mark, vatten samt miljö och naturresurser. Arbetsmarknaden efterfrågar tekniska kunskaper hos geovetare, därför får du under andra året även läsa kurser i till exempel geofysik. Det är också under ditt andra år som du läser kemi, alternativt ett annat biämne.

Tredje året fördjupar du dig inom geovetenskapliga kärnämnen, med kurser till exempel inom sedimentologi, livets utveckling, markstabilitet, vattenresursförvaltning, geografiska informationssystem (GIS) och geoteknik. Din kandidatutbildning avslutas sedan med ett självständigt arbete, en fördjupningsuppgift som du ägnar de sista tio veckorna av din utbildning åt.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Ämnesfördelning inom ingången

Studera utomlands

Du har goda möjligheter att läsa delar av geovetarutbildningen utomlands. Du kan söka olika utbytesprogram både genom institutionens egna utbytesavtal och via Uppsala universitet centralt. Oavsett vilken utbytesform du väljer hjälper vi dig med råd och praktiska detaljer.

I utbildningen blandas teori med praktik. Vanliga former av undervisning är föreläsningar, seminarier, laborationer och praktiska övningar. Exkursioner och fältstudier är viktiga inslag för geovetare som ofta gör provtagningar, mätningar och bedömningar i fält. Varje läsår ingår exkursioner och fältstudier; från endagsturer till längre studieresor med övernattning.

Geovetarutbildningen ges på Geocentrum i Uppsala, ett mycket välkomnande campus. På utbildningen har vi relativt små studentgrupper där du får nära kontakt med både kurskamrater och lärare.

Geovetare har en bred kompetens och efter din utbildning har du goda karriärmöjligheter, både i Sverige och utomlands. Dina kunskaper och färdigheter kan användas över hela världen. Möjliga arbetsfält är samhällsplanering, miljö- och klimatfrågor, en hållbar användning av jordens naturresurser, planering av vattenresurser, turism och information.

Arbetsuppgifterna är oftast varierande. Du kan arbeta i fält, i laboratorium, med avancerad analysutrustning, med tolkning av resultat eller med kunskapsförmedling.

Geovetare arbetar inom kommuner, regioner, på myndigheter, vid universitet och högskolor, inom miljösektorn, vid teknikkonsultföretag och inom gruvnäringen.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat vid olika universitet, SGU, SMHI, Naturvårdsverket, Försvarsmakten, läns­styrelser och kommuner men även hos privata arbetsgivare som konsultföretag, energiföretag samt gruv- och prospekteringsbolag och branschorganisationer.

Vill du fördjupa dig inom geovetenskap efter kandidatprogrammet kan du läsa ett masterprogram, vilket ger dig möjlighet att söka till en forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

Alla inriktningar inom programmet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin