Magisterprogram i juridik för socialt arbete

60 hp

Planerar du att arbeta med människor eller gör du det redan och känner att du behöver mer kunskap i juridik? Då är Magisterprogrammet i juridik för socialt arbete något för dig. Programmet ger dig unika möjligheter till fördjupade kunskaper i det sociala arbetets juridik och dess metoder. Det ger dig också möjlighet att skaffa oumbärlig kunskap för en karriär inom såväl kommunalt, regionalt och statligt arbete som icke statliga organisationer och företag som bedriver socialt arbete.

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Magisterprogrammet i juridik för socialt arbete ger dig förutsättningar att leda och utföra socialt arbete kunskapsbaserat och enligt de utmaningar och förväntningar som finns i dagens samhälle. Programmets mål är att ge dig möjlighet att skaffa fördjupad kunskap i att tolka, fastställa och tillämpa gällande rätt samt få god insikt i aktuellt välfärdsrättsligt forsknings- och utvecklingsarbete. Att du helt enkelt ska kunna arbeta utifrån gällande rätt och därigenom tillgodose rättssäkerheten i socialt arbete.

Mer specifikt kommer du att kunna utveckla din förmåga att identifiera juridiska problem, att genomföra kvalificerade rättsutredningar för att lösa identifierade problem och att presentera såväl den kunskap som de argument som ligger till grund för den lösning du föreslår, i dialog med berörda individer och grupper. Genom programmet kommer du att tillägna dig ett utvecklat och fördjupat juridiskt kunnande och en specifik kompetens i välfärdsrätt.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet erbjuder med detta program en unik magisterutbildning i välfärdsrätt riktad till blivande eller yrkesverksamma socialarbetare. Programmet har forskningsanknytning genom att undervisande lärare bedriver forskning inom välfärdsrättens område.

Efter genomgånget program kan du arbeta på departement, statliga myndigheter, regioner och i kommuner som chef, beslutsfattare, utredare och handläggare.

Examen

Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits) med välfärdsrätt som huvudområde.

Programmet är upplagt så att det täcker områden som är centrala för socialt arbete i dagens Sverige. Erfarna lärare och forskare vid juridiska fakulteten undervisar på programmet vilket innebär en garanti för att du får en utbildning av högsta kvalitet. Du får ta del av det senaste inom varje område, både vad gäller materiell rätt och forskning.

Utbildningen ges på halvfart och huvudsakligen på distans, en undervisningsform som är vald för att det ska vara möjligt att gå programmet vid sidan av en anställning. Men det är en akademisk utbildning som kommer att kräva ett hängivet arbete.

Programmet inleds med en kurs i förvaltningsrätt, som kommer att fördjupa din kunskap om hur offentlig verksamhet ska organiseras och bedrivas samt en fördjupad utbildning i sekretess. Under den andra kursen behandlas socialrätt i ljuset av mänskliga rättigheter. Under den tredje kursen studeras mänskliga rättigheter med särskilt fokus på och fördjupning i barns rättigheter. Den fjärde kursen ger möjlighet att inhämta fördjupad kunskap i familjerätt, hyresrätt och överskuldsättning och under den femte kursen kan fördjupad kunskap i straffrätt som reglerar unga lagöverträdare och våld i nära relation inhämtas. Under den sjätte kursen behandlas arbetsrätt samt organisering och styrning av socialt arbete. Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete.

Kurser inom programmet

Termin 1

  • Förvaltningsrätt och sekretess, 7,5 hp
  • Socialrätt och mänskliga rättigheter, 7,5 hp

Termin 2

  • Mänskliga rättigheter och barns rättigheter, 7,5 hp
  • Familjerätt, hyresrätt och överskuldsättning, 7,5 hp

Termin 3

  • Våld i nära relation och unga lagöverträdare, 7,5 hp
  • Arbetsrätt samt organisation och ledning av socialt arbete, 7,5 hp

Termin 4

  • Examensarbete, 15 hp

Vår undervisningsmodell bygger på den högkvalitativa forskning som bedrivs vid fakulteten. Hela programmet är utformat kring den problembaserade lärandemetod som kännetecknar juridikstudier vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Programmets undervisningsformer omfattar en introduktionsdag på plats i Uppsala eller närvaro via Zoom, digitala föreläsningar, självstudier samt grupparbeten och seminarier via Zoom. Utbildningen är följaktligen främst teoretisk och förutsätter att du kan avsätta viss tid under dagtid.

Undervisningsmodellen har ett inkluderande pedagogiskt upplägg. Det innebär att kurserna är tematiskt upplagda och att varje tema inleds med en eller flera föreläsningar. Därefter förväntas du läsa kurslitteraturen och förbereda seminarieuppgiften som är kopplad till temat. Det ges ett seminarium i veckan.

Seminarieuppgiften förbereds även i mindre grupper där studenterna diskuterar fram ett gemensamt förslag till lösning på uppgiften. Grupparbetet är inte lärarlett, varför studenterna själva ansvarar för dess planering och genomförande. Under efterföljande lärarledda seminarium (2 timmar) diskuteras gruppernas förslag till seminarieuppgiftens lösning. Seminarierna genomförs under dagtid. All undervisning förutsätter närvaro och eventuell frånvaro måste kompletteras.

Examination sker genom deltagande i grupparbeten och seminarier och en digital hemtentamen.

Undervisningen sker på svenska.

Efter avslutad utbildning kan du söka kvalificerade tjänster inom men också utom offentlig verksamhet, exempelvis hos icke statliga organisationer och företag som bedriver socialt arbete.

Exempel på tjänster som kan sökas är utredare, handläggare, socialsekreterare, enhetschef, verksamhetschef, socialchef, förvaltningschef, kommittésekreterare, departementssekreterare. Arbetsmarknaden för socionomer och andra samhällsvetare med inriktning mot socialt arbete är god.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin