Masterprogram i kvantteknologi

120 hp

Masterprogrammet i kvantteknologi förbereder dig på att vara en del av den nya teknikrevolutionen. Du kommer att få expertis inom kvantfenomen och hur de används i den senaste tekniken baserad på optiska, elektroniska och magnetiska fenomen. Uppsala universitet erbjuder dig en internationell miljö med ledande experter, avancerad forskning i framkant och kontakter inom industrin.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Dagens moderna teknik tillämpar fysik på en skala där kvanteffekter är centrala. Sådan teknik har ett enormt inflytande på samhällets utveckling, bland annat inom användningen av transistorer, lasrar och supraledare. Masterprogrammet i kvantteknologi lär dig om de kvantmekaniska lagarna som förklarar kvanteffekter i ljus och materia inom bland annat optoelektronik, optik, informationsteknik, hållbara energisystem, medicinsk instrumentation och kvantkommunikation.

Programmet ger dig en inblick i hur man kan kontrollera enskilda atomer, elektroner och ljuspartiklar (fotoner) i framtiden. Förståelsen och kontrollen av sådana kvantfenomen förväntas göra helt nya saker möjliga i kvantdatorer, kvantsimulatorer och kvantsensorer. Idag sträcker sig branschens intressen från implementering av helt säker kryptering till förbättrad prestanda i högintensiva beräkningar inom telekommunikation, logistik och modellering av kemiska processer för medicinutveckling.

Som student vid Uppsala universitet kommer du att få tillgång till de mest avancerade laboratorierna för mätning av kvantfenomen, avancerade datorer och modelleringsprogram, allt i en internationell miljö med forskning i absolut framkant.

Under utbildningen kommer du att

  • skapa personliga kontakter med framstående forskare, som kan hjälpa dig att förbereda dig för din framtida karriär
  • få teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom kvantteknologi
  • utforska avancerade forskningslaboratorier inom området.

Kvantteknologi är ett tvärvetenskapligt ämne i gränslandet mellan fysik och teknik. Programmet ger dig möjlighet att välja olika riktningar och blanda framtida möjligheter med teknik som utvecklas och används idag. Efter examen kan du arbeta hos mindre nystartade eller större företag samt bli en del av de mest avancerade forskningsinstituten.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kvantteknologi som huvudområde.

Första terminen får du en bred kunskap inom kvantfysik och teknik. Dessa inledande kurser säkerställer att alla studenter delar en gemensam kunskapsbas och ger dig en inblick i vilka olika val som finns i programmet.

Under andra och tredje terminen kan du välja en rad olika kurser, bestående av mer grundläggande kvantfysik, kurser mot tillämpad kvantteknologi samt kurser som specifikt riktar sig mot den nyaste implementeringen av kvantteknologi.

Programmet avslutas med 30–45 högskolepoäng (hp) projekt där minst 30 hp ägnas examensarbetet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Kurserna inom programmet varierar mellan teoretiska och praktiska moment och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier och tvärvetenskapliga projekt samt studentaktiva undervisningsmetoder. Examination varierar mellan olika kurser.

Lärarna vid programmet är aktiva forskare inom fältet, vilket garanterar att du får inblick i aktuell utveckling och djup i din utbildning. Du kommer att delta i studiebesök och få möjligheter att skapa ett nätverk av studentkollegor, representanter från branschen samt ledande forskargrupper. Du kommer även att möta gästföreläsare med erfarenhet av tillämpad teknikutveckling och industrin.

Vi lägger stor vikt vid att utbilda dig i ett vetenskapligt sätt att arbeta, där du kan lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt, samt självständigt planera och designa forskningsprojekt. I denna process är analys och tolkning av resultat en viktig del.

Du kommer att få systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig presentation som en integrerad del av utbildningen, eftersom det är hög efterfrågan på sådan kompetens på arbetsmarknaden, både i Sverige och internationellt.

Programmet undervisas på engelska.

Möjligheten till att göra flera val inom programmet ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad inom ett området som kräver djupgående teknisk och teoretisk kunskap för att utveckla ett företags produkter. Du kan exempelvis arbeta på företag som utvecklar informationsteknologi, förbättrar energiförsörjningssystem eller riktar sig mot andra miljöutmaningar, antingen på etablerade större företag, forskningsintensiva företag eller start-ups.

Inom elektronik, magnetism och optoelektronik sker en ständig utveckling av halvledarteknologi, mätteknik, avbildning och videoteknik, LED och OLED samt solceller. Många nya områden som bearbetar fotoner och elektroner befinner sig i gränslandet mellan optik, halvledarfysik och elektronik. Programmet ger dig de färdigheter som behövs för att vara en del av denna utveckling, med jobbmöjligheter över hela världen.

Inom utvecklingen av kvantdatorer pågår redan intensiva insatser, på företag som Google, Microsoft, INTEL och IBM, samt flera forskningscenter i Europa. Branschens intressen sträcker sig från implementering av helt säker kryptering, till exponentiellt förbättrad prestanda för högintensiva beräkningar inom områden som telekommunikation, logistik och modellering av kemiska processer för läkemedelsutveckling.

Efter programmet finns möjligheter till doktorandstudier, antingen vid Uppsala universitet eller vid andra svenska eller utländska universitet. Efter en doktorsexamen kan du välja att fortsätta med forskning inom akademin, men du kommer också att vara en attraktiv kandidat till många tjänster på arbetsmarknaden.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin