Masterprogram i teologi och religionsvetenskap – Allmän inriktning

120 hp

Den allmänna inriktningen på Masterprogram i teologi och religionsvetenskap ger dig som inte har religionsvetenskap som huvudområde i din grundutbildning en introduktion till teologiska och religionsvetenskapliga kunskaper, teorier och metoder på avancerad nivå. Därefter fördjupar du dig inom en av våra fyra inriktningar. Du förbereder dig för arbeten inom olika organisationer där religionsperspektivet är viktigt.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Den allmänna inriktningen på Masterprogram i teologi och religionsvetenskap ger dig en mångfacetterad påbyggnadsutbildning med unika fördjupningsmöjligheter inom ett allt mer aktuellt område. Programmet ger dig kompetens, redskap och förutsättningar för att kunna förstå, analysera och tolka religioner, trosuppfattningar och livsåskådningar utifrån olika historiska och samtida, lokala och globala perspektiv.

Den första terminen ägnar du åt en introduktion av olika religionsvetenskapliga ämnen och perspektiv. Sedan läser du vidare inom en av fyra inriktningar:

 • Empirisk-praktisk inriktning ger dig fördjupad kunskap om teorier och empiriska metoder för att studera hur religioner och teologier tar sig praktiska uttryck i samtiden.
 • Exegetisk-hermeneutisk inriktning fördjupar dina kunskaper om de bibliska texterna och olika användningar av dem i samfund och samhälle samt utvecklar din förmåga att tolka dem med hjälp av bibelvetenskapliga metoder på ett hermeneutiskt medvetet sätt.
 • Historisk inriktning ger dig fördjupade kunskaper om teorier och metoder för studiet av olika religioner och kyrkor i historia och nutid.
 • Filosofisk inriktning ger dig en djupare kännedom om hur det är möjligt att med filosofiska metoder kritiskt och konstruktivt granska religiösa och sekulära livsåskådningar, etiska och intellektuella förhållningssätt samt kristen och islamisk teologi.

På teologiska institutionen i Uppsala blir du en del av Sveriges största forsknings- och utbildningsmiljö för frågor om teologi och religionsvetenskap.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen (Master of Arts in Theology, 120 credits) med religionsvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en teologie magisterexamen (Master of Arts in Theology, 60 credits).

Masterprogram i teologi och religionsvetenskap har två olika ingångar och ger möjlighet till både specialisering och påbyggnad inom religionsvetenskap:

 • En ingång för dig med kandidatexamen i religionsvetenskap som ger möjlighet till specialisering inom olika religionsvetenskapliga ämnen.
 • En ingång som är en allmän inriktning för dig utan tidigare studier i religionsvetenskap där du kan bygga på dina studier från grundnivå.

Programmet har fyra ämnes- och metodinriktningar: empirisk-praktisk, exegetisk-hermeneutisk, historisk eller filosofisk. På den allmänna inriktningen, för dig som inte har läst religionsvetenskap tidigare, ägnar du den första terminen åt en introduktion av olika religionsvetenskapliga ämnen och perspektiv. Därefter fördjupar du dig inom en av de fyra inriktningarna.

I inriktningarna fördjupar du dig och får specialiserade kunskaper inom något religionsvetenskapligt ämne. Här kan du välja att läsa kurser i religionshistoria och global kristendom, empirisk-praktiska studier av religion och teologi, bibelvetenskap, kyrkohistoria och missionshistoria, etik och religionsfilosofi samt systematisk teologi. Du får ta del av specialiserade ämneskunskaper baserad på aktuell forskning.

Om du vill kan du avsluta dina studier efter ett år och ta en magisterexamen i religionsvetenskap. Du skriver då en magisteruppsats under slutet av första året tillsammans med teori och ämnesspecialisering.

Under termin tre har du möjlighet att läsa valbara kurser vid teologiska institutionen, göra arbetsplatsförlagd praktik eller studera utomlands. Om du har läst religionsvetenskap på grundnivå kan du också välja att komplettera din religionsvetenskapliga utbildning med studier vid någon annan institution vid Uppsala universitet.

Det sista halvåret ägnar du åt ytterligare ämnesspecialisering, teori och metod och skriver en masteruppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Introduktion till religionsvetenskap på avancerad nivå, 30 hp

Termin 2

 • Ämnes- och metodingång, 15 hp, med inriktning mot något av följande ämnen
  • Empirisk-praktisk
  • Exegetisk-hermeneutisk
  • Historisk
  • Filosofisk

och

 • Fördjupningskurs I, 15 hp, med inriktning mot något av följande ämnen
  • Religionshistoria och global kristendom
  • Religionssociologi, praktisk teologi och didaktik
  • Bibelvetenskap
  • Kyrkohistoria och missionshistoria
  • Etik och religionsfilosofi
  • Systematisk teologi

eller

 • Magisteruppsats, 15 hp

Termin 3

Ett av följande alternativ:

 • Valbara kurser, 30 hp
 • Praktik, 30 hp
 • Utbytesstudier, 30 hp

Termin 4

 • Masteruppsats, 30 hp

eller

 • Masteruppsats, 15 hp
 • Fördjupningskurs II, 15 hp, med inriktning mot något av följande ämnen
  • Religionshistoria och global kristendom
  • Religionssociologi, praktisk teologi och didaktik
  • Bibelvetenskap
  • Kyrkohistoria och missionshistoria
  • Etik och religionsfilosofi
  • Systematisk teologi

Studera utomlands

Under termin tre finns det möjlighet att studera utomlands. Uppsala universitet har utbyten med över 400 universitet runt om i världen. Studenter som tidigare har läst religionsvetenskap har till exempel valt att åka till Brasilien, Costa Rica, Nya Zeeland eller USA.

Föreläsningar och lärarledda seminarier är några av de undervisningsformer du möter i programmet. Det förekommer också studentaktiv medverkan i form av förberedelser i grupp inför föreläsningar och seminarier samt studentledda seminarier. I seminarierna sker diskussioner utifrån kurslitteratur, källmaterial, teoretiska och metodiska angreppssätt och uppsatstexter. Självstudier i samband med inläsning av uppsatsrelevant litteratur ingår i studierna.

Under programmet fördjupar du din förmåga att tolka, granska och analysera samt dina färdigheter att skriva akademiskt och att presentera och kommunicera muntligen.

Kurslitteraturen är delvis på engelska och det förekommer också skriftliga och muntliga uppgifter på engelska.

Utbildningen är främst teoretisk, men såväl undervisning som färdighetsträning har inslag av yrkesrelevans.

Examinationen sker genom skriftlig och/eller muntlig tentamen och olika typer av skriftliga uppgifter och muntliga presentationer. Uppsatsen skrivs enskilt och med vägledning av en utsedd handledare. Under uppsatskursen deltar du också i ett uppsatsseminarium.

Masterprogram i teologi och religionsvetenskap är utvecklat för att ge dig en användbar påbyggnadsutbildning. Du förbereder dig för arbeten inom religiösa samfund, intresseorganisationer, myndigheter, kommuner, media och andra samhällsinstitutioner där religionsperspektivet är viktigt.

Programmet ger dig en kvalificerad förmåga att analysera och bedöma religioners och livsåskådningars olika roller och betydelser för individer, grupper, samhällen och kulturer. Du får kompetens som är värdefull inom områden som global utveckling, migration, forskning, utrednings- och analysarbete, integrations- och hjälparbete samt kommunikation.

Gemensamt för samtliga inriktningar på programmet är förmågan att självständigt, kritiskt och professionellt arbeta med religionsvetenskapliga och teologiska frågeställningar. Programmet ger dig också en specialisering som förbereder dig för en akademisk karriär, både i Sverige och utomlands.

Programmet erbjuder möjlighet till utlandsstudier, men också praktik, vilket ger dig goda möjligheter till insteg på arbetsmarknaden.

Exempel på yrken:

 • biståndshandläggare
 • integrationshandläggare

Masterprogram i teologi och religionsvetenskap ger en utmärkt grund att stå på för vidare akademiska studier och ger dig behörighet att söka forskarutbildning i något av de teologiska och religionsvetenskapliga forskningsämnena.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin