Sociologiprogrammet

180 hp

Är du samhällsintresserad och vill veta mer om människan och samhället och hur dessa hänger ihop? Vill du förstå hur makt, identitet och mångfald formar vår samtid, eller förklara hur samhällsförändringar drivs? När du läser Sociologiprogrammet får du de verktyg som behövs för att förstå vad som formar vardagsverkligheten och för att uppfatta samhället på nya sätt. Kunskaperna kommer väl till pass i yrkeslivet.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Sociologer behövs överallt där det krävs kunskaper om hur människor och grupper fungerar i samspel, både med varandra och med samhället. Kunskaper inom sociologi ger dig ett helhetsperspektiv på samhället genom analyser av hur individer, grupper, institutioner och organisationer dels påverkar varandra, dels återverkar på samhället i stort.

Som student på Sociologiprogrammet lär du dig att ifrågasätta och betrakta frågor rörande vår sociala verklighet ur ett annat perspektiv än vad andra samhällsvetenskapliga ämnen gör. Programmets fokus ligger på sociologi och utbildningssociologi. Du kommer att lära dig att förstå och förklara samhället med utgångspunkt i frågor om strukturer, relationer och makt, till skillnad från utbildningar där till exempel individuella förklaringar står i förgrunden.

Utöver den spetskompetens du får i de två huvudämnena kan du specialisera dig inom exempelvis litteratursociologi eller organisationssociologi. I utbildningen ingår dessutom en valbar termin där du till exempel kan läsa historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, ekonomisk historia, genusvetenskap, antropologi eller idé- och lärdomshistoria.

Utbildningen ger dig

 • förståelse för sociala fenomen på både individ-, grupp- och samhällsnivå
 • förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information
 • verktyg att analysera samhället och olika sociala sammanhang
 • möjlighet till praktik eller utlandsstudier.

För att kunna identifiera viktiga samhällsproblem och därefter utvärdera informationen i egna analyser och slutsatser behöver du också kunskap om relevanta metoder och sociologiska teorier. Sociologer arbetar ofta med undersökningar som innefattar såväl stora datamaterial, som etnografiska observationer och intervjuer. Under utbildningens gång kommer du därför att tränas i både kvantitativa och kvalitativa metoder, kritiskt tänkande och i att få ett vetenskapligt förhållningssätt till det du undersöker. Kunskaperna kommer väl till pass när du som yrkesverksam leder undersöknings- och utvärderingsprojekt, deltar i utredningar eller medverkar i forskningsprojekt som ett led i en akademisk karriär.

Inom programmet har du möjlighet att göra praktik som kommer att ge dig en konkret förståelse för relationen mellan teori och praktik inom sociologiområdet. Beroende på din specialisering öppnar utbildningen upp för många olika karriärvägar inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Med en examen från Sociologiprogrammet kan du även söka till något av våra masterprogram som därefter kan leda fram till en forskarutbildning.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science/Arts) med sociologi eller utbildningssociologi som huvudområde.

Ämnet sociologi är brett. Inom programmet kommer du att fördjupa dig i främst allmän sociologi och utbildningssociologi. Programmet ger dig även stora friheter att läsa kompletterande kurser i något annat ämne som finns inom universitetets stora kursutbud. Läs det som intresserar dig mest och undersök vad arbetsmarknaden efterfrågar.

Inom sociologi studeras samhället i sin helhet, samt människans roll i samhället. Det betyder att sociologin studerar såväl den globala, politiska och ekonomiska utvecklingen, som människors skiftande livsvillkor, värderingar och identiteter. Sociologin kan på så sätt förklara det som sker i enskilda individers vardag genom att sätta in det i ett vidare socialt sammanhang.

Utbildningssociologi undersöker förhållandet mellan utbildning, ekonomi och politik samt social skiktning och rörlighet. Det handlar också om relationen mellan utbildning och kultur, dess roll både för att bevara det bestående samhället och för att förändra det.

Under termin fyra breddar du din ämneskompetens med att läsa exempelvis Historia A, Idé- och lärdomshistoria A, Kulturantropologi A, Etnologi A, Genusvetenskap A, Litteraturvetenskap A, Retorik A, Ekonomisk historia A eller Introduktionskurs i religionsvetenskap.

Termin fem väljer du mellan fördjupande kurser som litteratursociologi, organisationssociologi eller utbildningssociologi. Här finns också möjligheter att göra praktik och du läser då praktikkurser på 7,5 hp eller 15 hp. Du som student hittar själv din praktikplats. Det finns visst stöd att få via institutionen. Praktiken kan bland annat utföras via en annan myndighet, en organisation, ett företag eller vid en forskargrupp på institutionen.

Både termin fyra och fem lämpar sig bra för utlandsstudier.

Under termin sex väljer du det ämne som ska vara ditt huvudområde. Du kan välja mellan kurserna Sociologi C eller Utbildningssociologi C där ett av dessa två ämnen blir din ämnesfördjupning.

Kurser inom programmet

Termin 1

Sociologi och socialpsykologi A, 30 hp

Termin 2

Utbildningssociologi A, 30 hp

Termin 3

Sociologi och Utbildningssociologi B, 30 hp. Kursen ger dig B-nivå inom både Sociologi och Utbildningssociologi.

Termin 4

Valfritt ämne, 30 hp

Termin 5

Specialiseringstermin, 30 hp

Termin 6

Sociologi C, 30 hp eller Utbildningssociologi C, 30 hp

Studera utomlands

Du som studerar vid Uppsala universitet har stora möjligheter att berika dina studier med en eller två terminer utomlands. Detta kan ske antingen genom Uppsala universitets centrala avtal med universitet över hela världen eller genom programmets institutioner.

Om du inte vill ta ett studieuppehåll och önskar åka inom ramen för ditt program rekommenderar vi att du åker på utbyte under programmets fjärde eller femte termin.

Att studera utomlands leder ofta till personlig utveckling och så kallad tyst kunskap som inte går att läsa sig till i kursböckerna, vilket är fördelaktigt på arbetsmarknaden. Därför är utbytesstudier, förutom en häftig upplevelse för dig, även högt uppskattat av många arbetsgivare.

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar, gruppövningar och handledning. Individuell examination sker genom skriftliga och muntliga prov. Andra examinationsformer kan förekomma.

Sociologer återfinns framförallt inom områden och verksamheter där kunskap om samhället, sociala relationer och samspelet mellan grupper och individer är av stor betydelse. Utbildningen kan kopplas till en mängd yrken inom exempelvis välfärd, politik, arbetsmarknad och arbetsliv, ekonomi, utbildning, mångfald, jämställdhet och jämlikhet.

Exempel på verksamheter som sociologer arbetar inom är:

 • välfärd
 • politik
 • arbetsmarknad och arbetsliv
 • ekonomi
 • utbildning
 • religion
 • mångfald, jämställdhet och jämlikhet.

Sociologiprogrammet ger en god förberedelse för dig som vill fortsätta att studera på masternivå. Du kan till exempel läsa något av masterprogrammen i sociologi eller utbildningssociologi som sedan kan leda fram till en forskarutbildning i något av ämnena.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin