Masterprogram i biofysik

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i biofysik 2023/2024
Anmälan

"Vad är liv?" frågade Schrödinger när han försökte smälta samman biologi och fysik. Läs masterprogrammet i biofysik för att lära dig att förstå komplexa biologiska system på molekylär nivå med hjälp av grundläggande begrepp och metoder inom fysik. Biofysikens tvärvetenskapliga natur har främjat stora vetenskapliga framsteg och kommer att ge dig möjlighet att skapa framtidens teknik och få kunskapen som krävs för att utforska livets mysterier.

Om programmet

Masterprogrammet i biofysik ger dig en tvärvetenskaplig utbildning i fysik och biologi. Du kommer att studera de fysiska processerna som ligger till grund för biologiska fenomen, lära dig hur man analyserar biologiska system och producera elementära modeller för att förklara dem. Du kommer också att få djup kunskap om en mängd olika metoder inom fysik för att undersöka komplexa biologiska problem.

Genom historien har vetenskapliga upptäckter gått hand i hand med nya framsteg inom teknik: från de första mikroskopen som avslöjar förekomsten av mikroorganismer till röntgendiffraktion som visar DNA-strukturen. Detta program ger dig kompetensen att känna igen, använda och bidra till utvecklingen av banbrytande nya framsteg.

Utbildningen ger dig

  • ett tvärvetenskapligt program med nära koppling till forskning
  • möjlighet att vara en del av en valfri tvärvetenskaplig forskargrupp
  • chans att delta i dagliga gruppaktiviteter, från möten och seminarier till diskussioner om nya idéer, samt få möjlighet att testa dessa idéer.

Ditt deltagande på programmet kommer att bidra till forskning samtidigt som du utökar ditt kontaktnätverk. Uppsala universitet bedriver världsledande forskning inom biofysik i samarbete med framstående laboratorier i bland annat Lund, Hamburg, Stanford och Berkeley.

Studentprofil

Du är intresserad av att utöka dina kunskaper och färdigheter och är villig att korsa gränserna för traditionella discipliner. Du som har en bakgrund i fysik är intresserad av att lära dig mer om komplexiteten i biologi och att få tillämpa dina kunskaper inom fysik för att lösa biologiska problem. Med en bakgrund inom biologi eller kemi är du intresserad av att lära dig fysikens grunder och metoder, som kan ge svar på dina biologiska frågor.

Examen

Programmet leder till en masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biofysik som huvudämne.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Vad jobbar du med?
Jag är forskare och föreläsare vid Institutionen för fysik och astronomi. Mitt område är röntgenvetenskap och molekylär biofysik, där jag studerar de ultrasnabba växelverkan mellan intensiva röntgenlasrar och biologisk materia.

Varför startar detta program?
Masterprogrammet i biofysik initierades av ett samarbete mellan lärare och forskare inom fysik, biologi och kemi. Vi såg fördelarna med ett samarbete mellan flera discipliner. Dagens tekniska framsteg inom forskningen kräver ett tvärvetenskapligt tänkande, vilket vi strävar efter att uppnå i detta program. När vi undervisar och presenterar vår aktuella forskning för våra studenter är de glada över möjligheten att använda sin kunskap inom ett annat område. Till exempel kommer fysikstudenter att studera och analysera komplexa biologiska fenomen och biologistudenter kommer att studera grundläggande fysiska processer bakom dessa biologiska fenomen.

Vad kommer läras ut i programmet?
Ett förenklat svar är: fysik, biologi, biokemi, datavetenskap och allt däremellan. Vi bygger programmet på vår expertis när det gäller att undersöka makromolekylär struktur och funktion, och målet är att lära ut metoder inom fysik och bygga modeller för att utforska och lösa komplexa problem i biomolekylära system. Förutom introduktionskurser finns kurser om biofotonik, molekylär dynamik och experimentella metoder inom biofysik, såsom mikroskopi, spektroskopi, tomografi och röntgenbaserade metoder. Det finns möjlighet att gå djupare in i fysiken i komplexa system, vetenskapen om röntgenlasrar eller hur man hanterar Big Data inom biovetenskap. Vårt mål är att utveckla färdigheter att arbeta och kommunicera i en tvärvetenskaplig och internationell sammanhang.

Vad tror du om arbetsmarknaden för kandidaterna från programmet?
En masterexamen i biofysik är en bra utgångspunkt för en doktorsexamen, och vi ser många möjligheter att fortsätta som doktorand både i Sverige och internationellt. Uppsala har en starkt forskarsamhälle inom biofysik, och lärarna i programmet är framstående forskare med ett brett forskningsnätverk. Utanför universitetsmiljön finns goda möjligheter att fortsätta med FoU i bioteknikföretag. I våra kurser och i programutvecklingen samarbetar vi med representanter från lokala bioteknikföretag för att ta reda på hur vi bäst kan förbereda studenterna för framtidens arbetsmarknad.

Har du några råd för dem som funderar på att söka till programmet?
Ja. Våga gå över gränsen mellan de klassiska disciplinerna och följ ditt intresse inom vetenskap. Om du drömmer om att lösa komplexa problem som kräver mångsidig kunskap, så kan du göra det. Du kan lära dig nya saker i ett närliggande område och du kan tillämpa din egen kunskap för att lösa dem.

Hösten 2021.

Upplägg

Programmet har två antagningsspår: ett för studenter med en bakgrund inom fysik och ett för studenter med bakgrund inom biologi eller kemi.

Det första året läser du introduktionskurser för att komplettera din befintliga kunskap. Det ger dig en teoretisk grund som förbereder dig för de tvärvetenskapliga och specialiserade kurserna som ges längre fram i programmet. Du kommer att använda olika sorters ljus för att utforska biologiska system, förstå de fysikaliska principerna bakom biokemiska reaktioner, och använda molekylär mekanik och kvantberäkningar. Programmet erbjuder också ett antal valfria kurser som du kan välja enligt ditt intresse och karriärplan.

Under det andra året kommer du att få en stark grund i tekniker som mikroskopi, spektroskopi, tomografi, röntgenkristallografi och ljusspridning. Du kommer sedan att tillämpa all din tidigare förvärvade kunskap i ett biotekniskt projekt i en forskningsmiljö där du kan studera biomolekylers dynamik, interaktion och struktur.

Den sista terminen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng, som kan genomföras i en forskargrupp vid universitetet eller på ett bioteknikföretag.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier. Du kommer även att få göra gruppövningar och presentationer, laborationer, tvärvetenskapliga projekt och forskningsarbete. Kurslitteraturen består av läroböcker, kompendier och vetenskaplig litteratur. Som en del av dina studier kommer du att kunna skapa nätverk med forskargrupper inom fysik, biologi och kemi.

Programmets lärare är aktiva forskare inom naturvetenskap och kommer att bidra med sin kunskap, visioner för framtiden och erfarenhet av mentorskap. Lärarna ansvarar för att skapa ramar för individuellt och kollektivt lärande, att möjliggöra en respektfull dialog mellan lärare och studenter och forma en miljö där alla kan bidra.

Programmet lägger stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt sätt att arbeta: att lösa komplexa problem, tänka kritiskt och analytiskt, och självständigt planera och utföra forskning. Du tränar för att kommunicera i muntliga och skriftliga presentationer och att arbeta i en internationell och tvärvetenskaplig miljö.

Masterprogrammet i biofysik bygger på din tidigare kunskap och erfarenhet. Du förväntas delta och aktivt bidra till undervisningen, ta ansvar för dina resultat och dela med dig av dina kunskaper för att bidra till andras lärande.

Undervisningsspråket är engelska och undervisningen sker i Uppsala.

Karriär

En masterexamen i biofysik från Uppsala universitet är attraktiv både i Sverige och internationellt. Efter utbildningen kommer du att vara i framkanten för forskning inom både den akademiska världen och inom industrin. Programmet ger dig en grundläggande förståelse för fysikaliska mekanismer och tekniker, samt kompetens i att undersöka och manipulera livet på molekylär nivå. Detta är särskilt attraktivt inom forskning i en universitetsmiljö, där du kan fortsätta med en doktorandutbildning.

Med en examen i biofysik behärskar du kopplingen mellan fysik, biologi och kemi, och har kompetensen som krävs för att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö. Detta är extremt eftertraktat inom industrin, särskilt på bioteknikföretag som bedriver forskning och utveckling av ny teknik. Exempel på sådana företag är Cytiva, Thermo Fisher, och otaliga nystartade företag med positioner som sträcker sig från tekniker och produktutvecklare till forskare eller marknadsspecialister.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev (1 sida) på antagning.se.

Masterprogram i biofysik

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1350 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp biologi och/eller kemi inklusive 10 hp biokemi och 10 hp molekylärbiologi samt 15 hp matematik och/eller matematisk statistik, alternativt 2) 90 hp fysik samt 5 hp programmering och 25 hp matematik och/eller matematisk statistik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programansvarig, fysik: Nicusor Timneanu

nicusor.timneanu@physics.uu.se

Programansvarig, biologi: Filipe Maia

filipe.maia@icm.uu.se

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02