Masterprogram i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM

120 hp

Utbildningsplan, THH2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
THH2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 januari 2022
Diarienummer
TEKNAT 2021/130
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 2020-08-25 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2020-08-31 finnas ett masterprogram i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM (UFV 2020-1162).

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp teknik eller naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 10 hp kemi och 15 hp matematik eller fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Masterprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser ska ge den studerande de kunskaper, de färdigheter och den kompetens som krävs för kvalificerad yrkesverksamhet inom en diversifierad arbetsmarknad inom råmaterial. Efter utbildningen ska studenten självständigt kunna analysera problemställningar, göra synteser och utföra värderingar inom sitt fördjupningsspår och ha god förståelse för tillämpningar inom närliggande råmaterials områden. Utbildningen skall också ge en god grund för utbildning på forskarnivå inom eller utom landet.

Genom hela utbildningen ges en systematisk och progressiv färdighetsträning i muntlig och skriftlig kommunikation. Efter avslutat program kan studenten avlägga en gemensam masterexamen.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på avancerad nivå:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen.

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

För mastersprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser innebär detta att:

 • visa bred kunskap om hela värdekedjan för råmaterial och dess olika komponenter, liksom den miljöpåverkan och de tekniska, sociala och ekonomiska problem som kan uppstå på grund av avfallsutsläpp eller brist på råvaror relaterat till befolkningstillväxt.
 • visa systematisk och tillämpad insikter i tekniker för kvalitativ och kvantitativ undersökning och fysikalisk-kemisk karakterisering av resurser som föreligger i miljön. Visa förståelse av fysiska och (bio-)kemiska tekniker och industriella processer för att utvinna resurser från malmer och det avfall som genereras genom hela värdekedjan, i såväl fast, flytande eller gasformigt avfall samt omvandla dem till värdefulla produkter.
 • kunna tillämpa tekniker för att bedöma den långsiktiga hållbarheten och miljökonsekvenserna av nya och befintliga produkter och processer samt utvärdera dem mot internationella krav.
 • visa insikter i de faktorer som påverkar hållbar tillgång till råvaror och (tekniska) lösningar för att optimera materialflödena i de olika delarna av värdekedjan samt kunna jämföra dem utifrån tekniska, ekonomiska och sociala aspekter samt miljöpåverkan.
 • kunna välja, tillämpa och utveckla innovativ teknik för att optimera materialflöden i värdekedjan med särskilt fokus på resursprospektering, hållbara utvinningsprocesser, hållbart användande och återvinning av resurser från avfall med hänsyn till den industriella processens sammanhang.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

För mastersprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser innebär detta att:

 • använda kunskap, idéer och teknik för att skapa nya eller betydligt förbättrade produkter, tjänster, processer, policyer, affärsmodeller eller jobb.
 • uttrycka öppenhet för innovativ vetenskaplig utveckling och dess tillämpningar i ett brett vetenskapligt, ekonomiskt och socialt sammanhang.
 • förvandla praktiska erfarenheter till forskningsproblem och utmaningar samt transformera grundläggande begrepp eller teknik från en del av värdekedjan till en annan.
 • visa förmågan att ta ansvarsfulla beslut och visa ledarskap baserat på en helhetsförståelse av råmaterialkedjan.
 • visa interkulturella, sociala och kommunikativa färdigheter som är avgörande för att arbeta i en internationell miljö och kommunicera med olika intressegrupper. Ta ledande positioner inom den akademiska såväl som icke-akademiska sektorn och att samarbeta med en mängd olika intressegrupper som är involverade i råmaterialkedjan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

För mastersprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser innebär detta att:

 • identifiera de framtida konsekvenserna av beslut på kort och lång sikt längs hela värdekedjan utifrån ett integrerat vetenskapligt, ekonomiskt och etiskt perspektiv samt att genomföra en lösningsfokuserad strategi som bidra till ett hållbart samhälle.
 • visa medvetenhet om globala och långsiktiga dimensioner av hållbarhet och förmåga att utifrån olika intressentperspektiv identifiera hållbarhetsfrågor på lokal, regional och global skala.
 • utvärdera risker som kan förväntas uppkomma i samband med olika metoder för att öka hållbarheten i värdekedjan. Bedöma miljöns och samhällets påverkan utifrån olika metoder samt utveckla strategier för att mildra denna mot bakgrund av teknisk och ekonomisk genomförbarhet.

Programmets uppläggning

Masterprogrammet ges gemensamt med Universiteit Gent, Belgien och TU Bergakademie Freiberg, Tyskland enligt gängse studieplan (https://sinrem.eu/programme/). Termin 1 på denna inriktning läses vid Universiteit Gents universitet, termin 2 läses vid Uppsala universitet och sommarterminen vid TU Bergakademie Freiberg. Termin 3 och 4 läses antingen vid Gents universitet, Uppsala universitet eller vid TU Bergakademie Freiberg.

Programmet har följande fördjupningsspår under andra året, termin 3 och 4:

 • Georesursprospektering (Uppsala universitet)
 • Hållbara processer (TU Bergakademie Freiberg)
 • Hållbar återvinning och hållbara material (Universteit Gent)
 • Cirkulära städer (Ghent University)
 • Entreprenörskap (Uppsala universitet - Campus Gotland)

Kursinnehållet inom samtliga fördjupningsspår är avvägt för att passa såväl en eventuell forskarutbildning som yrkes­verksamhet inom företag och myndigheter. Det avslutande examensarbetet omfattar ett examensarbete om 30 hp och kan utföras inom institutionen, eller vid ett företag eller en myndighet.

Undervisning

Masterprogrammets undervisning bygger vidare på de erfarenheter och kunskaper som studenterna tar med sig från kandidatutbildningen. Studenterna förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för både sitt, och sina medstudenters lärande. Programmets lärare ansvarar för att skapa goda förutsättningar för aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.

Examen

Masterprogrammet leder till en gemensam examen "International Master of Sustainable and Innovative Natural Resource Management" som utfärdas av Universiteit Gent tillsammans med Uppsala universitet och TU Bergakademie Freiberg. Vid Uppsala universitet motsvarar denna examen en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med hållbar utveckling som huvudområde.

Övriga föreskrifter

Programmet söks genom Universiteit Gent, https://sinrem.eu/admission-applying/.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin