Masterprogram i systemvetenskap

120 hp

Utbildningsplan, SSY2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SSY2M
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 augusti 2011
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

SAMFAK 2011/85

Doss 3:1:1

Masterprogrammet i systemvetenskap omfattar 120 högskolepoäng.

UTBILDNINGENS SYFTE

Masterprogrammet i systemvetenskap ger en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap inom system- och programutveckling. Programmet ger förståelse för olika typer av problem och hur programvarulösningar kan skapas efter lämpligt val av utvecklingsmetod, programmeringsspråk och verktyg. Vidare syftar programmet till att förbereda studenten att samarbeta metodiskt i projekt, för att med tillgängliga resurser utveckla robust programvara som gör nytta i uppdragsgivarens verksamhet. Programmet tar utgångspunkt i mänskliga aspekter vid utveckling och användning av IT.

Programmet är uppbyggt kring tre huvudteman

- komplexa informationssystem,

- systemutvecklingsprocessen samt

- informationssystems och systemutvecklingens organisatoriska sammanhang.

Studenten skall genom sina fördjupade kunskaper vara väl rustad att leda informationssamhällets utveckling.

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Vad gäller kunskap och förståelse skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig

- kunskap och förståelse inom informationssystem, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom områdena komplexa informationssystem, systemutvecklingsprocessen samt informationssystems och systemutvecklingens organisatoriska sammanhang,

- fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och

- fördjupad metodkunskap inom informationssystem.

Vad gäller färdighet och förmåga skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig och kunna visa

- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa IT-relaterade företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

- färdighet i att i projektform utveckla och tillämpa komplexa informationssystem för att lösa problem och tillvarata potentialen hos människor, organisationer och samhälle,

- förmåga att lösa problem i samverkan med andra, samt att reflektera över och utveckla samverkansformer i systemutvecklingsprocesser,

- förtrogenhet med tillämpliga metoder för utveckling av komplexa informationssystem i olika organisatoriska sammanhang,

- förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper och

- sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig

- förmåga att inom huvudområdet informationssystem göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används och

- förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i systemvetenskap (120 poäng/180 hp) eller motsvarande examen med 60 poäng/90 hp inom informationssystem eller motsvarande huvudämne.

Programmets uppläggning

PROGRAMMETS INNEHÅLL OCH STRUKTUR

Programmet omfattar 120 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng inom andra samhällsvetenskapliga ämnen. I programmet ges fördjupade kunskaper inom IT-området. Centralt för utbildningen är aktuella systemutvecklingsmetoder och forskningsrelaterade kurser. Större systemutvecklingsprojekt genomförs i kursen "knowledge management" (hantering av en organisations gemensamma kunskap), "software engineering" (konstruktion av datasystem) och agila metoder (lättrörliga systemutvecklingsmetoder).

Programmet består av kurser på avancerad nivå och är uppbyggt på följande sätt:

Termin Kurser

T 1 Informationssystem 1-22,5 hp, Medie- och kommunikationsvetenskap 7,5 hp

T 2 Informationssystem 22,5-52,5 hp

T 3 Informationssystem 52,5-67,5 hp, Samhällsvetenskapliga ämnen 15 hp

T 4 Informationssystem 67,5-97,5 hp

Under första året behandlas ämnesområdet artificiell intelligens omfattande kunskapsrepresentation, deklarativ problemlösning, sökning, planeringsmetoder och strategier. Dessutom studeras strategisk kommunikation och forskningsmetodik. Året avslutas med projektbaserade studier inom "knowledge management" och "software engineering". Andra året omfattar agil systemutveckling med projekthantering och programmering. Dessutom ingår kurser i andra samhällsvetenskapliga ämnen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som redovisas i en uppsats. Huvudområdet för examensarbetet är informationssystem. Examensarbetet kan basera sig på ett projektarbete i samarbete med näringslivet och/eller anknyta till aktuell forskning inom området.

Undervisning

UNDERVISNINGSFORMER OCH EXAMINATION

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Mer praktiskt inriktad undervisning ges i samband med laborationer vid datorer samt handledning av inlämningsuppgifter, PM och uppsatser. Examinationen på kurser sker i form av skriftliga prov, seminarier och inlämningsuppgifter. På genomgångna kurser ges betyget "underkänd", "godkänd" eller "väl godkänd".

Examen

EXAMEN

Programmet leder till masterexamen med informationssystem som huvudområde. För masterexamen krävs 120 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng i huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. Etappavgång kan ske efter ett år och utbildningen avslutas med magisterexamen med informationssystem som huvudområde. För magisterexamen krävs 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng i huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Den tvååriga masterutbildningen tillåter etappavgång efter ett år med möjlighet att avlägga filosofie magisterexamen, 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Utbildningen ger behörighet till forskarutbildning i informationssystem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin