Masterprogram i läkemedelsanvändning

120 hp

Utbildningsplan, FLM2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
FLM2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 10 november 2011
Diarienummer
Medfarm2011/1378
Ansvarig fakultet
Farmaceutiska fakulteten
Ansvarig institution
Farmaceutiska fakulteten
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Institutionen för farmaci, Institutionen för läkemedelskemi, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i läkemedelsanvändning motsvarar tidigare masterprogram i läkemedel - användning och säkerhet 3FLA2M.

Beskrivning av programmet Masterprogrammet ges på avancerad nivå. I programmet kan kurser på grundnivå om maximalt 30 av 120 hp ingå. Dessa kurser syftar till att underlätta inlärandet av kurs(er) på avancerad nivå. Efter ett års studier ges studenterna möjlighet att avlägga en magisterexamen. Utbildningen är en lämplig påbyggnad för studenter med receptarie/farmacie kandidat examen, eller studenter med bakgrund inom biomedicin eller motsvarande. Syftet är att studenterna ska inhämta avancerade kunskaper inom läkemedelsanvändning och förbereda inför yrkesverksamhet, alternativt forskarutbildning, inom läkemedelsområdet.

Mål som förväntade studieresultat

För masterexamen i läkemedelsanvändning ska studenten kunna

- visa kunskap och förståelse inom området, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

- visa fördjupad metodkunskap inom området läkemedelsanvändning

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

- visa förmåga att inom området läkemedelsanvändning göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Därutöver ska studenten visa fördjupad kunskap om läkemedlens funktion och användning, läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning, läkemedelsutvärdering och läkemedels säkerhet. Progression i utbildningen För att vara behörig att söka masterprogrammet krävs minst avlagd farmacie kandidat examen eller motsvarande. Programmet bygger vidare på kunskaper från grundnivån och innebär en progression i förhållande till grundutbildningen. Under programmets gång sker en ytterligare gradvis fördjupning. Programmet avslutas med ett självständigt fördjupningsprojekt.

Behörighetskrav

Farmacie kandidatexamen/receptarieexamen om 180 hp med 90 hp i farmaceutisk biovetenskap (biokemi, farmakologi, fysiologi, toxikologi) eller farmaci (farmakoterapi, farmakokinetik, farmakognosi, farmakoepidemiologi) eller motsvarande förkunskaper som prövas individuellt.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar fyra terminer. Programmet förutsätter heltidsstudier. Första kursen är obligatorisk och gemensam för alla. Under termin 4 ingår ett självständigt master/fördjupningsprojekt om minst 30 hp.

Undervisning

Undervisningen omfattas av föreläsningar, laborationer, seminarier och gruppövningar. Vissa kurser har inslag av eller ges helt med problembaserat lärande (PBL) som undervisningsform. Majoriteten av kurserna ges på heltid/dagtid. Några kurser kan dock komma att ges på deltid och/eller kvällstid. Obligatoriska moment: kursstarter och de moment som särskilt anges som obligatoriska i respektive kursplan.

Examen

Farmacie masterexamen i Läkemedelsanvändning uppnås efter 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i huvudområdet inklusive ett masterprojekt på avancerad nivå om 30 högskolepoäng. Efter ett år finns möjligheten att ta ut en magisterexamen om studenten uppnått 60 högskolepoäng, inklusive ett magister/fördjupningsprojekt om minst 15 högskolepoäng.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin