Relevans för mitt ämne eller institution?

En av SuHRFs uppgifter är att sammanföra ämnen och forskare på Campus Gotland, som traditionellt sett kanske inte jobbar tillsammans eller med frågor om kulturarv och hållbarhet. Nedanstående är exempel på hur begreppen kan relatera till ditt ämne samt vilka områden som skulle kunna vara intressanta att beforska mer.

Fler exempel finns och SuHRF försöker utveckla hur begreppen kan bli synliga inom fler discipliner.

Kulturarv och hållbarhet inom:

Speldesign

Spel och spelande som kulturarv, utställnings- och visualiseringstekniker, kunskapsförmedling genom spel, bevarande av digitalt skapat material, historiska miljöer i spel.

Företagsekonomi

Besöks- och destinationsutveckling, kulturarv som ekonomisk resurs, historiskt företagande - varor och produktion, cirkulärekonomi och återbruk.

Hållbar destinationsutveckling

Kulturell hållbarhet inom besöksnäringen, förvaltning av kultur- och naturresurser, destinationsutveckling i världsarv och andra kulturhistoriska miljöer.

Miljövetenskap

Gränsytor och konflikter mellan natur- och kulturresurser, främjande av biologisk mångfald, klimatförändringarnas påverkan på biologiska nedbrytningsprocesser, artspridningens påverkan på kulturmiljöer, grönt kulturarv, livscykelanalyser och materialpåverkan.

Etnologi

Mångkultur och inkludering, identitetsskapande, hållbara perspektiv inom besöksnäringen, politikens påverkan på urval av kulturarv.

Vindenergi

Hållbarhet och bevarande av kulturlandskap, energiomställningens möjligheter och risker för kulturhistoriska landskap och bebyggelse, förnyelsebar energi i kulturmiljöer.

Informatik och media

Webbside- och databashantering för museer och kulturarvsinstitutioner, länkade data, crowdsourcing och medborgarforskning, digital humaniora.

Arkeologi/osteologi

Kulturlandskap och förhistorisk landskapsanvändning, fynd och materialhantering, bevarande och samlingsförvaltning, hållbar samhällsplanering och exploatering.

Juridik

Kulturegendomsrätt, landrättigheter, energiomställningsfrågor i kulturmiljöer, repatriering och handel med kulturgods.

Genusvetenskap

Representations- och maktfrågor i museer och samhällen, synliggörande av genus i kulturarv, delaktighet och tillgänglighet.

Kulturgeografi

God gestaltad livsmiljö, hållbarhet och bevarande av kulturlandskap, rättvisefrågor, samhällsplanering, landrättigheter, kulturegendomsrätt, natur- och kulturresurser.

UUCG bildobjekt

Kontakta SuHRF

Är du intresserad av att veta mer om arbetet i Sustainable Heritage Research Forum? Kontakta forskningsledarna!

Anna Karlström, forskare i kulturvård
anna.karlstrom@konstvet.uu.se, 0498-108329

Joakim Andersson, universitetslektor i kulturvård
joakim.andersson@konstvet.uu.se, 070-1679946

UUCG bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin