Stöd för workshops och seminarier

För att stimulera akademiska utbyten och kontakter, utveckla nya forskningsprojekt och stärka forskningsmiljön på Campus Gotland erbjuder SuHRF ekonomiskt stöd för att arrangera workshops och seminarier inom fältet hållbar kulturvård.

Ansökan görs av en enskild forskare, verksam vid Campus Gotland, men ska vara väl förankrad hos den institution där forskaren är anställd. Ansökningar som gynnar forskningsmiljön vid och samarbeten inom Campus Gotland prioriteras.

SuHRFs stöd för att arrangera workshops och seminarier kan täcka kostnader för resa och boende och/eller omkostnader för arrangemanget. I de fall ansökan beviljas betalas stödet ut direkt till den institution där den sökande är anställd. Stödet kan även täcka kostnader för arbetstid, maximum motsvarande en veckas heltid för en person, för forskare verksam vid Campus Gotland för att organisera ett webinarium. Ett arvode kan utgå till inbjudna talare vid webinariet.

Ansökan lämnas in fortlöpande under året, för att kunna behandlas så fort som möjligt.

I ’Guidelines for Application Pdf, 238 kB.’ finns detaljerade anvisningar och ansökningsformulär.

Ansökan skickas till:

Anna Karlström
Sustainable Heritage Research Forum
Kulturvård
Uppsala University Campus Gotland
Cramérgatan 3
621 57 Visby

Kontakta SuHRF

Är du intresserad av att veta mer om arbetet i Sustainable Heritage Research Forum? Kontakta forskningsledarna!

Anna Karlström, forskare i kulturvård
anna.karlstrom@konstvet.uu.se, 0498-108329

Joakim Andersson, universitetslektor i kulturvård
joakim.andersson@konstvet.uu.se, 070-1679946

UUCG bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin