Forskningsetik för anställda

Goda kunskaper om gällande forskningsetiska regelverk är centralt för den som vill bedriva forskning av hög kvalitet. Därför har vi utvecklat kurser och kursmoduler i forskningsetik för anställda vid Uppsala universitet.

God forskningssed

God forskningssed är en nyckel till kvalitet och säkerställer att forskningen som bedrivs vid Uppsala universitet är pålitlig, användbar och ansvarsfull. Forskningsetiska överväganden är viktiga och hjälper oss att göra avvägningar mellan olika intressen. God forskningssed främjar och bevarar allmänhetens förtroende för forskningen, men för att kunna göra rätt behöver anställda vid universitetet ha tillgång till forskningsetisk utbildning. Enskilda medarbetare ska kunna förstå vilket ansvar de själva har, och besitta de kunskaper som behövs för att ta sitt ansvar.

Flexibla utbildningsmoduler för anställda

Vi erbjuder flexibla utbildningsmoduler för alla som forskar vid universitetet, eller bidrar till forskningen på annat sätt. Modulerna ger gedigna kunskaper om etikprövning och andra tillstånd som behövs, och vad god sed innebär. Utbildningen hjälper till att klargöra vilket ansvar som vilar på den som utför forskning, främjar ansvarstagande, och möjliggör ansvarsutkrävande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin