Hur har data registrerats i GaW?

Följande arbetsgång används vid registreringen av data i GaW:

  • En eller flera forskare identifierar ett källmaterial som intressant i relation till forskningsprojektet Gender and Works frågeställningar och/eller ett eget närliggande projekt.
  • Om materialet inte redan föreligger i digital form digitaliseras det i sin helhet eller delvis, antingen genom OCR-läsning (om materialet är tryckt) eller genom manuell transkribering (handskrifter).
  • I samarbete med moderator för databasen upprättar den forskare som ska registrera materialet en projektdokumentation.
  • Forskaren analyserar källmaterialet, lägger in relevanta källtextutdrag i databasen, laddar upp eventuella bilder av originalkällan och märker upp de ställen i texten som beskriver arbete/försörjning, individer, relationer o.s.v.
  • Materialet kvalitetsgranskas av moderator för databasen.

Efter att ett fall har kvalitetsgransats och godkänts av en moderator blir det sökbart för den som är inloggad i databasen. Forskaren som registrerat materialet kan sedan, i samråd med databasens moderator, välja att publicera materialet. Då blir det sökbart även i den öppna databasen.

I bifogade dokument redovisas övergripande de grundläggande principerna för insamling, urval och registrering av data. I normalfallet ska principerna för de data som registreras i databasen följas, vare sig en forskare registrerar ett eget forskningsprojekt i databasen eller ett källmaterial för GaW.

En grundläggande princip är att aktiviteter kan kopplas till individer. Därefter registreras en rad variabler för såväl aktiviteterna som individerna. I enlighet med följande flödesschema registreras även det arbetsvillkor som beskriver det juridiska och relationella sammanhang inom vilket en aktivitet utförs.

Flödesschema vid val av arbetsvillkor

Ett flödesschema om hur man väljer arbetsvillkor till en registrerad aktivitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin