Samverkan vid Juridiska fakulteten och institutionen

Tyg med orientaliskt mönster

En av fakultetens grundläggande uppgifter är att bidra till att juridisk kunskap utvecklas och används, regionalt, nationellt och internationellt. Samverkan med det omgivande samhället är därför en prioriterad uppgift för såväl forskning som utbildning och bedrivs genom flera olika kanaler.

Kunskapsutbyte genom samverkan

Juridiska fakulteten och institutionen samarbetar med många aktörer i samhället. Denna samverkan sker genom expertutlåtanden, alumnverksamhet och uppdragsutbildningar. Vi har även ett ömsesidigt utbyte med våra studenter som kontinuerligt skickas på praktik till advokatbyråer, myndigheter och andra organ. I gengäld kommer praktiker och undervisar på våra kurser.

Våra forskare och lärare medverkar som experter i statliga utredningar och yttrar sig över ett stort antal remisser från myndigheter, departement och regering. Vi deltar i samhälls-diskussionen genom föreläsningar och genom deltagande i konferenser och debatter - såväl artiklar i dagspress som paneldebatter.

Våra forum, nätverk och centrumbildningar

Knutet till Juridiska fakulteten finns flera forum, centrumbildningar och nätverk som verkar för att stärka forskning och utbildning inom sina respektive områden. Några har kopplingar med verksamheter inom universitetet medan andra är sjävständiga enheter.

Nedan följer en lista över våra samarbetsforum i bokstavsordning:

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)

CEMFOR vid Uppsala universitet bedriver, stödjer och samordnar bred, metodologiskt öppen och inkluderande mångvetenskaplig forskning om rasism, diskriminering och integration.

Gå till webbplatsen

Tyg med orientaliskt mönster
Tyg med orientaliskt mönster

Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)

CRS är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Uppsala universitet, ett Centre of Excellence för forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser i Sverige, Europa och globalt.

CRS bedriver internationellt framstående, mångvetenskaplig forskning. Samhällsfrågor som aktualiseras av människors existentiella erfarenheter samt religioners alltmer ökade synlighet och närvaro, utgör forskningens huvudområden.

Gå till webbplatsen

Göteborg - Lund - Uppsala Migration Law Network

Forskningsnätverket Göteborg / Lund / Uppsala Migration Law Network (GLUMIN) är ett samarbete mellan Uppsala, Lunds och Göteborgs juridiska fakulteter samt filosofiska institutionen vid Uppsala universitet med syfte att utveckla migrationsrätten och migrationsrättslig forskning i Sverige.

I forskningsnätverket ingår forskare inom det migrationsrättsliga fältet verksamma vid de flesta av landets universitet och högskolor. GL/UMIN fungerar även som en nationell forskningsmiljö för forskare inom fältet migrationsrätt inom ramen för vilken det arrangeras seminarier och workshops och samarbetas i olika konstellationer inom och mellan lärosätena.

Gå till webbplatsen

Tyg med orientaliskt mönster
Tyg med orientaliskt mönster

Internationellt Centrum för Evidensbaserad Straffrätt (EB-CRIME)

Nätverket Internationellt Centrum för Evidensbaserad Straffrätt (EB-CRIME) har som syfte att genom ett nytt vetenskapligt förhållningssätt till straffrätt bidra till riktlinjer som hjälper poliser, åklagare, rättsläkare och domare att arbeta på ett evidensbaserat sätt för att förebygga felaktiga domar.

Gå till webbplatsen

 

Ledarskap, Effektivitet, Rättstatlighet i Fredstida kriser (LERF)

Ett forskningssamarbete om svensk fredstida krisberedskap med fokus på konstitutionella, förvaltningsrättsliga och förvaltningspolitiska aspekter.

Gå till webbplatsen

Tyg med orientaliskt mönster
Tyg med orientaliskt mönster

Legal Research Network

The Legal Research Network (LRN) was founded in 2006 by the faculties of law of the Universities of Groningen, Turku and Uppsala. The Universities of Bristol, Budapest (ELTE), Ghent, Göttingen and Lille-Nord de France have since joined the network.

The Legal Research Network (LRN) aims at improving the international profile of its members, strengthening (thematic) research cooperation by its staff, and promoting the international scientific perspectives of its young researchers.

LRN is thematically a general network in law. The annual Conference and Summer School are organized around specific themes which are approachable from different fields of legal research.

Gå till webbplatsen

 

Obehörig användning av e-legitimation

För inte så länge sedan krävde nästan alla bankärenden en egenhändig signatur på papper. Utvecklingen har gått snabbt och från de första stegen med engångskoder och kod-dosor har BankID blivit en självklarhet för att identifiera sig i många olika sammanhang. Med möjligheten att identifiera sig på detta enkla sätt har också risken för missbruk ökat. I domstolspraxis och i nämndpraxis finns många exempel på att enskilda ser ut att ha tagit lån de inte känner till, och att bankkontot tömts utan att kontohavaren alls vet var pengarna hamnat eller hur det hela har gått till.

De problem som har uppstått är av stor betydelse både för enskilda och för den finansiella branschen, samtidigt som de rättsliga frågorna som uppkommer kan vara både komplexa och svårhanterliga. Detta forskningsprojekt syftar till att, i samverkan med det omgivande samhället, identifiera frågor av stor betydelse för samhället och de aktuella branscherna och bidra med viktig forskning på detta angelägna området.

Gå till webbplatsen

Bank-ID
Tyg med orientaliskt mönster

Uppsala forskarnätverk om mänskliga rättigheter

Nätverket har som mål att lyfta och vidareutveckla existerande forskning kring rättsliga, etiska, filosofiska och politiska perspektiv på mänskliga rättigheter och koppla det till idag aktuella frågor som hot mot rättigheter, rättigheters olika status för olika grupper, rättigheters teoretiska grund och hur rättigheter kan utkrävas och genomföras.

För att kunna göra detta samlas våra forskare kring en mängd aktiviteter. Vi önskar vidare skapa nya kontakter, mötesplatser och samtal som främjar forskning och fördjupning för nätverkets medlemmar, för universitetet, och för samhället. Tanken är också att på längre sikt skapa förutsättningarna för gemensamma ansökningar om att inrätta nya forskningsmiljöer eller program.

Gå till webbplatsen

 

Institutet för Utbildningsrätt

Institutet för utbildningsrätt, IfU, har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området. Med utgångspunkt i den breda vetenskapliga universitetsmiljön verkar institutet för att främja forskning och forskningssamarbeten mellan rättsvetenskapen och andra vetenskapliga discipliner.

Gå till webbplatsen

Tyg med orientaliskt mönster

________________________________________________________________

Tyg med orientaliskt mönster

Institutet för fastighetsrättslig forskning

IFF bedriver och stimulerar forskning inom fastighetsrättens område, följer upp och försöker påverka det fastighetsrättsliga lagstiftningsarbetet, anordnar seminarier och symposier med stark praktisk inriktning.

Gå till webbplatsen

________________________________________________________________

Svenska institutet för internationell rätt

Svenska institutet för internationell rätt grundades av en donation från den svenska diplomaten Harry Axelsson Iohnson 1927. Institutet kallas också Harry Axelsson Iohnson Institute.

Gå till webbplatsen

Tyg med orientaliskt mönster

________________________________________________________________

Tyg med orientaliskt mönster

Centrum för polisforskning

Centrum för polisforskning (CPF) har som syfte att tillvarata universitetets möjligheter att samordna polisforskning och högre polisutbildning, i strävan efter att bli en nationell kunskapspartner och en internationellt ledande forskningsnod inom polisforskning och forskning som är relevant för polisen.

Gå till webbplatsen

Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa

Uppsala Forum är ett samarbetsforum för Uppsala universitets forskning inom demokrati, fred och rättvisa. Verksamhetens långsiktiga mål är att främja institutionsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning och utbildning samt att öka internationaliseringen i miljön.

Gå till webbplatsen

Tyg med orientaliskt mönster

________________________________________________________________

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin