(Egen-)Företagare under och efter COVID-19

Covid virus

Välkommen till vårt forskningsprojekt om (egen-)företagare under och efter COVID-19!

Vi bjuder in dig till att delta i vårt forskningsprojekt om hur den pågående CORONA-pandemin påverkar dig och ditt företag.

Forskningsprojektet är en del av det den globala studien Supporting Entrepreneurship during the Covid-19 Pandemic: A Global Study of Entrepreneurs' Resilience and Well-being vid King's College London.

Projektets bakgrund och syfte

COVID-19 drabbar (egen-)företagare hårt, och många behöver snabbt tänka om och utveckla sina verksamheter i pandemins spår eller riskerar att gå i konkurs. Osäkerheten kring hur länge krisen varar, och hur utvecklingen ser ut efteråt sätter (egen-)företagare under stor press, vilket utgör hälsorisker och skadar deras fortsatta möjligheter att driva sina företag. Målet med vår studie är att undersöka hur (egen)företagare hanterar den pågående Coronapandemin, hur de mår samt hur de ser på möjligheten att säkerställa den egna verksamhetens ekonomiska överlevnad.

Detta projekt undersöker påverkan av COVID-19 för (egen-)företagarna i nutid och följer upp utvecklingen framöver.

Studien ingår i en större internationell studie som just nu genomförs i flera länder samtidigt. Det internationella perspektivet ger möjligheten att jämföra hur olika stödpaket och åtgärder som sätts in i varje land kan bidra till (egen)företagares möjligheter och hinder att klara av krisen.

Förutom att du själv kan få ta del av våra resultat, kommer studien mynna ut i ett antal rapporter som ger myndigheter och intresseorganisationer bättre insikt i hur (egen)företagare klarar den pågående krisen, hur hälsa och välbefinnande påverkas, och hur man bäst kan ge stöd för (egen)företagare i de olika länderna under pandemin och i efterhand.

För den svenska datainsamlingen ansvarar Uppsala universitet. Information om behandling av personuppgifter och datahantering (ny sida).

Delta i projektet

Arbetar du deltid eller heltid som egenföretagare eller företagare, och har enskild firma, ett aktie- eller handelsbolag? Eller kombinerar du ditt företagande med en anställning? Då är du välkommen att delta i projektet!

Studie 1: Berätta om din situation under den pågående pandemin (avslutad)

Vi har nu genomfört den här delen av projektet och kommer att återrapportera till alla våra deltagare snart. Tack till alla våra deltagare!

Enkäten tar ca 25-30 minuter att svara på och innehåller frågor om dig och din verksamhet, din upplevelse av pandemin och de utmaningar och möjligheter du star inför just nu, samt ditt mående och din hälsa.

Efter att du har besvarat enkäten kommer du få återkoppling angående dina personliga resurser, vi förklarar vad resultatet betyder och ger mera information om hur du kan stärka sådana resurser ännu mera.

Studie 2: Berätta om dina utmaningar dag för dag (avslutad)

Vi har nu genomfört den här delen av projektet och kommer att återrapportera till alla våra deltagare snart. Tack till alla våra deltagare!

Delta även i dagbokstudien som vi genomför i anslutning till webbenkäten. Dagbokstudien pågår i två veckor, måndag till fredag, totalt 10 dagar. Du svarar varje kväll om hur din dag har varit. Det tar inte mer än 5-10 minuter per kväll att svara.

Efter att du har svarat på dagbokstudien får du en individuell återkoppling där du kan följa hur du har svarat under dessa två veckor, och detta jämförs med hur andra svenska (egen)företagare har svarat. Dina värden kan alltså jämföras med gruppnivån av hur andra (egen)företagare i Sverige har rapporterat om sin situation. I tidigare dagbokstudier har många deltagare uttryckt att det var kul att reflektera om sin dag, och att få en återkoppling där man kan jämföra sin situation mot andras.

Berätta hur din situation utvecklar sig

Vi planerar just nu nästa steg i projektet. Alla som är intresserade, kontakta gärna oss i projektgruppen via mejl. Tack till alla våra deltagare!

Delta i uppföljande undersökningar via webbenkät om ett halvår samt under sommaren 2021 och 2022.

Varför skall jag delta?

  • Efter att du har svarat på enkäten får du en individuell återkoppling om dina egna resurser och hur du kan stärka dem ytterligare.

  • Efter att du har svarat på dagbokstudien får du en individuell återkoppling där dina svar jämförs med hur andra svenska (egen)företagare har svarat.

  • Om du önskar får du en sammanfattande rapport om hela studien.

  • Ditt deltagande är ett viktigt bidrag för att öka förståelsen för hur svenska (egen)företagare upplever och bemästrar krisen. Studiens resultat lägger grunden till vad vi kan rekommendera myndigheter och samhällsaktörer för att ge stöd till (egen)företagare under och efter en kris som denna.

Vem genomför forskningen?

Forskningen genomförs av forskare i Sverige och internationellt. Den svenska forskargruppen består av Dr Constanze Eib (projektledare) från Uppsalas universitet och Professor Claudia Bernhard-Oettel från Stockholms universitet. Du kan läsa mera om oss och våra forskningsområden på våra hemsidor.

Den internationella forskargruppen leds av Ute Stephan, professor i entreprenörship på Kings College, London, Storbritannien. Andra deltagande länder är bl a Tyskland, Spanien, Polen, Brasilien, Australien och Nya Zealand.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin