Halvtids- och slutseminarium

Inom ramen för forskarutbildningen ska doktorandens arbeten granskas och diskuteras vid två för institutionens personal öppna seminarier. Vid halvtidsseminariet, som bör ske ungefär halvvägs in i forskarutbildningen, ska två lektörer granska och diskutera den/de arbeten som doktoranden producerat så långt. Vid halvtidsseminariet ska även en plan för det kvarvarande arbetet diskuteras (det är önskvärt, men inte nödvändigt, att lektörerna får tillgång till en skriftlig beskrivning av planen innan seminariet). Vid slutseminariet, som ska hållas minst två månader före planerad disputation, ska två lektörer (om möjligt samma som vid halvtidsseminariet) granska och diskutera samtliga arbeten som ska ingå i avhandlingen. För krav gällande avhandlingens innehåll, se Allmänna studieplanen

Huvudhandledaren är ansvarig för att identifiera och engagera lämpliga lektörer. Lektörerna måste vara disputerade och ska i normalfallet uppnått docentkompetens. Undantag från kravet på docentkompetens kan göras för en, men endast en, av lektörerna om nämnd lektör har en specialkompetens som är av speciell relevans för avhandlingsarbetet. För att skapa både bredd och djup i diskussionen vid seminariet rekommenderas att en av lektörerna har ett expertområde som inte direkt överlappar med avhandlingsområdet.

Om inget annat bestämts ska lektörerna få tillgång till allt material senast två veckor före seminariet. Vid halvtidsseminariet ska materialet inkludera minst ett fullständigt manuskript (fullständigt utkast eller accepterad/publicerad artikel) och det bör inkludera en kortfattad plan över det kvarvarande avhandlingsarbetet. Vid halvtidsseminariet kan materialet även inkludera ofullständiga manuskript, t.ex. ett manuskript med enbart introduktion och metodbeskrivning eller ett manuskript som enbart redogör för det första experimentet i en experimentserie, men då är det viktigt att de delar som lämnas till lektörerna är väl genomarbetade. Inför slutseminariet ska materialet bestå av fullständiga versioner av alla arbeten som ska ingå i avhandlingen (inklusive avhandlingens kappa). Alla kurspoäng ska vara avklarade, och inrapporterade i Ladok, innan slutseminariet äger rum (kontrolleras av studierektor).

Doktorandens huvudhandledare agerar ordförande vid seminariet. Seminariet inleds med att doktoranden presenterar innehållet i studierna i ca 30–40 minuter. Därefter ägnas ca 60 minuter till en diskussion mellan granskare och doktorand. Seminariet avslutas med en kortare frågestund där alla närvarande kan resa frågor. Seminariets tid och plats annonseras via kalendariet.

I anslutning till seminarierna lämnar lektörerna skriftlig feedback till doktorand och huvudhandledare (de exakta formerna för denna feedback kan variera). Därutöver lämnar lektörerna ett skriftligt omdöme till doktorand, huvudhandledare och studierektor för forskarutbildningen. Det skriftliga omdömet vid halvtidsseminariet ska utöver en kort summering gällande arbetets styrkor och svagheter innehålla ett ställningstagande till om avhandlingsarbetet kan fortgå som planerat. Denna rekommendation ska basera sig både på det utförda arbetet och det planerade arbetet. Lektörerna ska också uttala sig om huruvida 50 % av forskarutbildningens fordringar är avklarade.

Det skriftliga omdömet vid slutseminariet ska dels innehålla en övergripande bedömning av avhandlingens kvalitet (se riktlinje nedan), dels en rekommendation om huruvida avhandlingen i) kan framläggas utan ändringar, ii) kan framläggas efter mindre anvisade ändringar eller iii) bör genomgå betydande revideringar och därefter granskas vid ett nytt slutseminarium. I det fall då lektörerna efterfrågar betydande revideringar ska slutseminariet följas av ett fysiskt möte mellan lektörer, doktorand, huvudhandledare och studierektor för forskarutbildningen. Rådande riktlinjer för kvalitetsomdöme vid slutseminarium enligt tidigare FUN-beslut är:

(a) Frågeställningar ska kunna härledas ur tidigare empiri och teori.

(b) Frågeställningar ska vara formulerade så att de kan besvaras.

(c) Designen skall kunna besvara frågeställningarna.

(d) Analys och metod ska vara utförda på ett korrekt sätt.

(e) Slutsatserna ska bygga på resultaten från analyserna.

(f) Språket ska vara begripligt och korrekt.

(g) Formalia – APA – (referenser, tabeller, figurer) ska följas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin