Barn- och ungdomsvetenskap

Dagens barn och ungdomar växer upp i en föränderlig värld. Inom barn- och ungdomsvetenskap studerar vi vad dessa förändringar - på såväl global som lokal nivå - innebär för barns och ungdomars villkor och vardagsliv samt hur de navigerar i vår samtid. Här behandlas särskilt rumsliga dimensioner av ojämlikhet, till exempel i bostadsområden, skola och hem. För att förstå denna vår samtid behöver vi också förstå historien och här särskilt hur såväl villkoren för och synen på barn och unga har förändrats.

Barn- och ungdomsvetenskap erbjuder fördjupad kunskap och kritisk granskning av olika teoretiska perspektiv på barns och ungas aktörskap och uppväxtvillkor. Socialisations- och identitetsprocesser är centrala teman som behandlas, såväl i vardaglig interaktion i kamratgrupper som hur kategorier som genus, etnicitet och social klass hör samman med olika livs- och utbildningskarriärer.

Vi ställer också frågor som till exempel handlar om vad det att växa upp i Norrlands glesbygd eller i någon av våra storstäder. Historiska perspektiv tas också upp, till exempel vad som förändras genom åren och vad som förefaller vara återkommande mönster hos olika generationer barn och unga. På vilka sätt skiljer sig barns/ungas levnadsmönster och förutsättningar i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld från tidigare generationers?

Vi studerar även ungdomars identitetsformering i ett multietniskt samhälle. Här belyser vi ungdomars strategier när det gäller etnisk identifikation och hur kan vi förstå processer som rasifiering och kulturalisering. Genomgående i kurserna diskuteras vilka etiska aspekter som är särskilt viktiga att ta i beaktande vid studier av och med barn och ungdomar.

Eftersom vår utgångspunkt ligger i barns/ungas vardagsliv, ingår inte enbart studier av barn/unga i utbildningsinstitutionerna förskola, fritidshem och skola utan i lika hög grad behandlas andra sammanhang som exempelvis familj, fritid, sociala medier, bostadsområde och arbetsmarknad.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin