Kandidatprogram i pedagogik med inriktning mot barn och unga

180 hp

Är du intresserad av barns och ungdomars liv och livsvillkor och vill arbeta i eller leda verksamheter där barn och unga är centrala? Då är kandidatprogrammet i pedagogik med inriktning mot barn och unga något för dig. Programmet handlar om hur människan under uppväxten skapar relationer, utvecklar intressen och formas av familj, kompisar och skola. Du får kunskaper att se världen ur barn och ungas perspektiv och verktyg att arbeta med och för barn och unga.

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Pedagogik med inriktning mot barn och unga består av en unik kombination av ämnesområdena pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap och juridik. Här erbjuds du ett samlat kursutbud av särskilt värde för att på ett vetenskapligt grundat, professionellt och respektfullt sätt arbeta med och för barn och unga.

Du får en god grund för att förstå barn och ungas liv och livsvillkor i både hem, skola och på fritiden. Du tränas i att kritiskt analysera hur samhället och dess förändringar påverkar barn och unga. Du utvecklar kunskaper om hur unga i olika sammanhang agerar individuellt och i samspel med andra och får arbeta med olika perspektiv på utbildning, identitet, lärande och fostran. Utbildningen ger dig även kunskaper i juridik om centrala barn-, utbildnings- och förvaltningsrättsliga principer. Utöver en gedigen teoretisk grund får du även praktiska färdigheter i ledarskap och samtalsmetodik, samt erfarenhet av att arbeta med utredning och förändringsarbete.

Utbildningen ger dig

 • bred akademisk kompetens inom pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap med specialisering i något av ämnena
 • särskild juridisk kompetens inom områden som barnrätt och utbildningsrätt
 • praktiska redskap för att aktivt arbeta för och med barn och unga.

Under utbildningen får du återkommande arbeta med verklighetsbaserade eller verksamhetsinspirerade fall för att utveckla mer praktiknära kunskaper med relevans för ett framtida arbetsliv. Du kommer även i direkt kontakt med olika kommunala, regionala och ideella organisationer. Det sker till exempel genom studiebesök och kortare fältstudier ute i olika verksamheter och genom att verksamhetsföreträdare bjuds in som föreläsare.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med pedagogik eller barn- och ungdomsvetenskap som huvudområde.

De två första åren utgörs av kurser på A- och B-nivå och syftar till att utveckla grundläggande kunskaper och förståelse inom de två ämnesområdena pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap.

Under programmets första termin läser du Pedagogik A. Kursen ger dig kunskaper om lärande, fostran, identitet och grupprocesser. Under termin 2 och 3 läser du Barn- och ungdomsvetenskap A och B. Kurserna ger dig kunskaper om barns och ungas aktörskap, kulturer och livsvillkor, inklusive de sociala sammanhang och samhällsinstitutioner som bidrar till att påverka barns och ungas vardagsliv. Termin 4 läser du Pedagogik B som ger dig fördjupade kunskaper inom områden som ledarskap och kommunikation.

Det tredje året läser du Juridik med barnrättslig, utbildningsrättslig och förvaltningsrättslig inriktning och en kurs med fokus på praktiskt utrednings- och förändringsarbete.

Inför utbildningens sista termin väljer du huvudområde för examen. Du läser antingen Pedagogik C eller Barn- och ungdomsvetenskap C. Kurserna ger dig fördjupade ämneskunskaper och avslutas med att du genomför ett examensarbete. Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder och analyser behandlas återkommande i programmet.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Pedagogik A, 30 hp

Termin 2–3

 • Barn- och ungdomsvetenskap A, 30 hp
 • Barn- och ungdomsvetenskap B, 30 hp

Termin 4

 • Pedagogik B, 30 hp

Termin 5

 • Juridik 15 hp
 • Utrednings- och förändringsarbete 15 hp

Termin 6

 • Alternativ 1: Pedagogik C, 30 hp
 • Alternativ 2: Barn- och ungdomsvetenskap C, 30 hp

Studierna bedrivs på helfart och är förlagda till två olika campus, campus Blåsenhus och campus Gamla torget, i Uppsala. En kurs om 15 hp termin 5 ges på distans för att underlätta genomförandet av en arbetsplatsförlagd uppgift.

Undervisning och examination sker på svenska. Både svensk och engelsk kurslitteratur förekommer. Undervisningen består av olika undervisningsformer så som föreläsningar, seminarier, praktiska tillämpningsövningar, handledning och självstudier. Du möter verklighetsbaserade eller verksamhetsinspirerade fall för att utveckla mer praktiknära kunskaper med relevans för ett framtida arbetsliv. Under utbildningen arbetar du både individuellt och i grupper för att lösa olika uppgifter. Individuell kunskapskontroll sker vanligen genom skriftliga och muntliga prov.

Utbildningen ger goda möjligheter till att leda och arbeta inom olika former av verksamheter för och med barn och unga. Arbetsuppgifterna kan röra frågor om barn och unga i samhället, deras livsvillkor, utbildning samt främjande av hälsa och utveckling. Du kan till exempel arbeta som projektledare, samordnare eller utredare men även arbeta direkt med barn och unga i olika verksamheter och sociala arenor som fritid, hem och skola. Arbetsgivare kan vara ideella organisationer, företag och myndigheter (t.ex. förenings-, kultur- och fritidsverksamheter, mm.).

Kandidatprogrammet ger en god förberedelse för dig som vill fortsätta att studera på masternivå. Du kan till exempel läsa Masterprogrammet i utbildningsvetenskap där det finns inriktningar mot såväl Barn- och ungdomsvetenskap som Pedagogik. Därefter finns även möjlighet till att gå vidare till forskarutbildning.

Karriärstöd

Genom programmet kommer du kontinuerligt möta professionella från olika verksamheter som arbetar för och med unga. Det sker dels genom gästföreläsningar och dels genom egna fältstudie och skapar förutsättningar för att bygga nätverk för din framtida karriär.

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin