Masterprogram i utbildningsvetenskap – Barn- och ungdomsvetenskap

120 hp

Vad innebär det att vara barn och ungdom i dagens samhälle? Inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap får du kunskap om barns och ungas levnadsvillkor och aktörskap i olika kontexter. Här är barns och ungas vardagsliv – i hemmet, på fritiden, i bostadsområdet och i förskola/skola - en central utgångspunkt. Du lär dig även om hur synen på barndom har förändrats över tid samt hur erfarenheten och upplevelsen av att vara ung skiljer sig åt beroende av uppväxtvillkor.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå. Det ger fördjupade kunskaper i ett eller flera områden samt spetskompetens för kvalificerad yrkesutövning eller forskarutbildning. Programmet ges med fem olika inriktningar, där en är mot barn- och ungdomsvetenskap.

Inriktningen mot barn- och ungdomsvetenskap ger dig kunskap och kritisk granskning av olika perspektiv på barns och ungas aktörskap och uppväxtvillkor. Socialisations- och identitetsprocesser är centrala teman som behandlas, såväl i vardaglig interaktion i kamratgrupper som hur faktorer som genus, etnicitet och social klass hör samman med olika livs- och utbildningskarriärer. Ett annat tema är ojämlikheter i barns och ungas vardagsliv i relation till geografi och rumsliga dimensioner, såväl lokalt som globalt. Vad innebär det till exempel att växa upp i en multietnisk förort eller i en liten ort på landsbygden?

Historiska perspektiv tas även upp, till exempel vad som förändras genom åren och vad som förefaller vara återkommande mönster hos olika generationer barn och unga. På vilka sätt skiljer sig barns/ungas levnadsmönster och förutsättningar i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld från tidigare generationers?

Utgångspunkten inom inriktningen ligger i barns och ungas vardagsliv. Därför ingår inte enbart studier av barn och unga i utbildningsinstitutionerna förskola, fritidshem och skola, utan i lika hög grad behandlas andra sammanhang som exempelvis familj, fritid, sociala medier, bostadsområde och arbetsmarknad.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med barn- och ungdomsvetenskap som huvudområde. Efter två års studier på halvfart finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Utbildningen ges som standard på halvfart. Du läser då en kurs i taget genom hela programmet. Du kan även läsa utbildningen på helfart. Då läser du istället två kurser i taget, parallellt. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp).

Under den första terminen läses en valfri kurs om 7,5 hp i teori och metod. Denna kurs måste ligga på avancerad nivå. Du läser 60 hp inom din ämnesinriktning barn- och ungdomsvetenskap, varav 30 hp utgörs av ett examensarbete. Återstående poäng väljer du inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap eller andra ämnesområden.

Väljer du att avsluta studierna med en magisterexamen läser du 30 hp inom ämnesinriktning barn- och ungdomsvetenskap, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete.

Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning, muntliga och skriftliga redovisningar samt egna projektarbeten. Examinationer sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare.

Undervisningen sker vanligtvis på svenska, men kurserna kan också komma att ges på engelska. Kurserna ges huvudsakligen på vardagar, sen eftermiddag och kväll.

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap är tvärvetenskapligt. Programmet förbereder dig både för forskarutbildning och för arbete inom offentlig och privat verksamhet samt civilsamhället där det finns behov av fördjupade kunskaper om barns och ungas förutsättningar och villkor. Utbildningen kan även läsas som en fortbildning för verksamma förskollärare/lärare liksom socionomer, diakoner, fritidsledare, jurister, hälso- och sjukvårdsarbetare, politiker, föreningsaktiva med flera.

Under programmet studeras centrala teman, teorier och metoder inom det barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsfältet. Det ger en fördjupad förståelse för barns och ungas olika livsvillkor och aktörskap, barnperspektiv och barns och ungas perspektiv. Kurserna ger en forskningsbaserad förståelse av samtida och historiska villkor, och växlar mellan nationell och global utblickspunkt. Kunskaperna ger en bas för vidare arbete med såväl systematiska utvärderings- och utredningsuppdrag som organisations- och verksamhetsutveckling som utgår från barns och ungas behov, perspektiv och rättigheter.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin