Masterprogram i utbildningsvetenskap – Utbildningssociologi

120 hp

Utbildningsdebatten brukar handla om hur utbildning borde vara. Utbildningssociologin ställer frågan varför den är som den är. Denna inriktning inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap syftar till att rusta dig för att kunna genomföra oberoende och avancerade analyser av utbildning som ett socialt fenomen, format av historiska, kulturella och sociala villkor. Det förbereder dig för både forskning och en yrkeskarriär inom utbildningsorganisationer.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå. Det ger fördjupade kunskaper i ett eller flera områden samt spetskompetens för kvalificerad yrkesutövning eller forskarutbildning. Programmet ges med fem olika inriktningar, där en är mot utbildningssociologi.

Medan utbildningsdebatten brukar handla om hur utbildningen vid våra skolor, universitet och högskolor borde vara, ställer utbildningssociologin frågan varför den är som den är. Förklaringar söks i sociala och kulturella förhållanden, exempelvis elevernas, studenternas och lärarnas sociala ursprung och egenskaper som kön, etnicitet och ålder eller i konflikter mellan skilda utbildningstraditioner.

Centrala frågor är hur olika grupper använder sig av utbildningssystemet, hur utbildningar hänger samman med livsstilar, liksom vilken roll utbildning spelar inom konstnärliga, ekonomiska, politiska och andra sociala fält. Av särskilt intresse är processer av nationalisering, internationalisering eller transnationalisering av utbildning samt utbildningsgångar som korsar nationsgränser.

En bred uppsättning metoder, från statistik, särskilt olika varianter av geometrisk dataanalys, över textanalyser till intervjuer och observationer, används. Teoretiskt tas utgångspunkt i generella samhällsvetenskapliga och humanistiska traditioner. Historiska perspektiv är viktiga inom inriktningen.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med utbildningssociologi som huvudområde. Efter två års studier på halvfart finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Utbildningen ges som standard på halvfart. Du läser då en kurs i taget genom hela programmet. Du kan även läsa utbildningen på helfart. Då läser du istället två kurser i taget, parallellt. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp).

Under den första terminen läses en valfri kurs om 7,5 hp i teori och metod. Denna kurs måste ligga på avancerad nivå. Du läser 60 hp inom din ämnesinriktning utbildningssociologi, varav 30 hp utgörs av ett examensarbete. Återstående poäng väljer du inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap eller andra ämnesområden.

Väljer du att avsluta studierna med en magisterexamen läser du 30 hp inom ämnesinriktningen utbildningssociologi, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete.

Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning, muntliga och skriftliga redovisningar samt egna projektarbeten. Examinationer sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare.

Undervisningen sker vanligtvis på svenska, men kurserna kan också komma att ges på engelska. Kurserna ges vardagar under dagtid.

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi förbereder dig för yrken där sådan kunskap står i centrum. Utbildningen vetter dels mot forskarutbildning och en vidare karriär inom eller utanför akademin, dels mot yrken relaterade till planering, organisation, administration och utvärdering av utbildning. Programmets alumner har blivit antagna som doktorander i flera olika ämnen och utöver detta bland annat fått jobb som forskningsassistenter, administratörer och analytiker.

Utbildning tillskrivs i dag en synnerligen strategisk roll i kunskapssamhället och ses som direkt avgörande för hur väl nationer ska lyckas i den globala konkurrensen. Under det senaste halvseklet har också utbildningssystemen expanderat mycket kraftigt och allt fler befinner sig i någon form av utbildning. Denna expansion, tillsammans med avregleringar och decentralisering, har lett till ett alltmer komplext utbildningslandskap, nationellt som internationellt. En konsekvens är att kvalificerad kunskap om utbildning efterfrågas i allt större utsträckning, inom utbildningssystemets egna institutioner på olika nivåer, i organisationer och i kunskapsorienterade företag.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin