Masterprogram i utbildningsvetenskap – Didaktik

120 hp

Utbildning och undervisning spelar en allt viktigare roll i samhället och tar allt större plats i människors liv. Det öppnar möjligheter och förbereder för karriärer inom olika fält. Deltagande i utbildning villkoras samtidigt av påverkansprocesser i mer informella sammanhang som familj, kamratgrupper och i föreningsliv. I masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik möter du aktuell forskning om undervisning, lärande och utbildningens roll och villkor.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå. Det ger fördjupade kunskaper i ett eller flera områden samt spetskompetens för kvalificerad yrkesutövning eller forskarutbildning. Programmet ges med fem olika inriktningar, där en är mot didaktik.

Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde är centralt för lärares yrkesverksamhet och berör frågor som uppstår i mötet mellan undervisningens innehåll och den pedagogiska praktiken. Inriktningen mot didaktik ger dig redskap för kritisk analys av undervisning, socialisation och lärande.

Inom didaktik studeras undervisningens innehåll, i vilken kontext och på vilka grunder det väljs, vem som har makten över urvalsprocesserna och hur valet av ett specifikt innehåll legitimeras. Andra centrala didaktiska frågeställningar är hur undervisningsinnehållet hanteras i undervisningen, vem undervisningen avser och hur lärande och socialisation sker. Olika slags meningsskapande, såsom lärares och barns erfarenheter och interaktioner samt institutionaliserade traditioner och deras betydelse för undervisning, blir därmed intressanta att undersöka.

Inom inriktningen mot didaktik möts både vetenskapliga teorier och undervisningspraxis och ambitionen är att de studerandes möte med kursernas innehåll ska ge teoretiska och metodologiska redskap för att analysera undervisning, socialisation och lärande och därmed leda till ökad didaktisk medvetenhet. Centrala teman som behandlas inom inriktningens kurser är didaktiska traditioner, ämnesdidaktik, komparativ didaktik, språk, värden och normer i undervisning.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med didaktik som huvudområde. Efter två års studier på halvfart finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Utbildningen ges som standard på halvfart. Du läser då en kurs i taget genom hela programmet. Du kan även läsa utbildningen på helfart. Då läser du istället två kurser i taget, parallellt. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp).

Under den första terminen läses en valfri kurs om 7,5 hp i teori och metod. Denna kurs måste ligga på avancerad nivå. Du läser 60 hp inom din ämnesinriktning didaktik, varav 30 hp utgörs av ett examensarbete. Återstående poäng väljer du inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap eller andra ämnesområden.

Väljer du att avsluta studierna med en magisterexamen läser du 30 hp inom ämnesinriktningen didaktik, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete.

Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning, muntliga och skriftliga redovisningar samt egna projektarbeten. Examinationer sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare.

Undervisningen sker vanligtvis på svenska, men kurserna kan också komma att ges på engelska. Kurserna ges huvudsakligen på vardagar, sen eftermiddag och kväll.

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik förbereder dig både för fortsatta studier inom forskarutbildning, utifrån didaktiska perspektiv på lärande och undervisning, och för ett stort antal yrken i vilka utbildningsfrågor är viktiga. Inom programmet erbjuds såväl breddning som fördjupning vad gäller det didaktiska vetenskapsfältets teorier, metoder och forskningsområden.

Efter utbildningen kan aktuella yrkesinriktningar vara uppdrag som förstelärare, utvecklingsledare i projekt som gäller skolutveckling på vetenskaplig grund och andra typer av ledningsuppdrag inom utbildning. Masterutbildningen förbereder också för olika former av kulturarbete, administration, utbildningsplanering, kurs- och läromedelsutveckling samt uppdrag som innebär utvärdering och utredning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin