Masterprogram i utbildningsvetenskap – Pedagogik

120 hp

Hur uppstår, upprätthålls och förändras kunskaper och värderingar hos oss människor? Inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot pedagogik fokuseras frågor kring hur individer, grupper och samhällen påverkas och formas i olika sammanhang. Du får till exempel lära dig om vad som gör att ett visst vetande blir viktigare än ett annat och hur detta förändras över tid. Du får också kunskap om hur identitetsformering och socialisering sker i interaktion med vår omgivning.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå. Det ger fördjupade kunskaper i ett eller flera områden samt spetskompetens för kvalificerad yrkesutövning eller forskarutbildning. Programmet ges med fem olika inriktningar, där en är mot pedagogik.

Pedagogik handlar om formella och informella processer genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella och institutionella sammanhang som förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. Inom pedagogiken behandlas fenomen som lärande, fostran, bildning, utbildning, undervisning och andra påverkansprocesser. Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Människors lärande och villkoren för lärandet inom olika mänskliga verksamhetsområden studeras. Med lärande menas människors utveckling av kunskaper, kompetens, uppfattningar och förhållningssätt. Dessutom studeras organisation, ledning och styrning samt utvärdering och bedömning inom både utbildning och arbetsliv.

Inom inriktningen arbetar du med frågor om kulturell reproduktion som till exempel handlar om lärande, uppväxt, socialisation, identitetsskapande, utbildningsorganisationer, ledarskap och styrning. Vidare behandlas relationer mellan lärande och interaktion, barns utveckling, mångfaldsfrågor, styrning och utvärdering av utbildning, pedagogisk idéhistoria och olika pedagogiska system som barnomsorg, skola, högskola och vuxenutbildning i ett historiskt, politiskt, ekonomiskt och jämförande perspektiv.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med pedagogik som huvudområde. Efter två års studier på halvfart finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Utbildningen ges som standard på halvfart. Du läser då en kurs i taget genom hela programmet. Du kan även läsa utbildningen på helfart. Då läser du istället två kurser i taget, parallellt. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp).

Under den första terminen läses en valfri kurs om 7,5 hp i teori och metod. Denna kurs måste ligga på avancerad nivå. Du läser 60 hp inom din ämnesinriktning pedagogik, varav 30 hp utgörs av ett examensarbete. Återstående poäng väljer du inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap eller andra ämnesområden.

Väljer du att avsluta studierna med en magisterexamen läser du 30 hp inom ämnesinriktningen pedagogik, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete.

Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning, muntliga och skriftliga redovisningar samt egna projektarbeten. Examinationer sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare.

Undervisningen sker vanligtvis på svenska, men kurserna kan också komma att ges på engelska. Kurserna ges huvudsakligen på vardagar, sen eftermiddag och kväll.

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot pedagogik förbereder både dig för forskarutbildning och för yrken i vilka utbildningsfrågor är viktiga. Utbildningen kan även läsas som en fortbildning för verksamma yrkesgrupper.

Med dina fördjupade kunskaper inom det pedagogiska ämnesområdet kommer du efter examen att kunna jobba med kvalificerade arbetsuppgifter i organisationer som arbetar med utbildnings- och utvecklingsfrågor. Detta inkluderar undervisning, utbildningsrelaterad forskning, olika former av kulturarbete, administration, utbildningsplanering, kurs- och läromedelsutveckling, utvärdering, utredning och verksamhet i ledande befattningar.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin