Masterprogram i utbildningsvetenskap – Specialpedagogik

120 hp

Vill du fördjupa dina kunskaper om delaktighet, lärande och utveckling i pedagogiska miljöer? Människor lär sig och utvecklas i formella och informella sammanhang och hamnar i olika typer av svårigheter. Inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot specialpedagogik möter du aktuell forskning om svårigheter i lärande, delaktighet och utveckling, samt om hur svårigheter kan förebyggas och åtgärdas.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå. Det ger fördjupade kunskaper i ett eller flera områden samt spetskompetens för kvalificerad yrkesutövning eller forskarutbildning. Programmet ges med fem olika inriktningar, där en är mot specialpedagogik.

Specialpedagogik är ett delområde av pedagogiken och har viktiga relationer till andra vetenskapsområden. Inom specialpedagogik fokuseras svårigheter som uppstår i pedagogiska sammanhang som bildning, utbildning, socialisation och lärande i olika historiska, sociala och kulturella kontexter. Forskning inom området fokuserar på hela utbildningssystemet från förskola till högre utbildning men också arbetslivet och informella sammanhang.

Viktigt inom området är att identifiera och analysera processer i pedagogiska miljöer som ger den enskilde förutsättningar för delaktighet, lärande och utveckling, identifiera hinder för sådana förutsättningar, samt hur hinder kan undanröjas.

Programinriktningen ger en fördjupad introduktion till kunskapsområdets historiska utveckling och till olika perspektiv på specialpedagogik i forskning och verksamhet. Studenter får vidareutveckla sin förmåga att reflektera kritiskt kring centrala begrepp inom forskning om specialpedagogik, samt att utveckla teoretiska och metodologiska kunskaper och förmågor.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med specialpedagogik som huvudområde. Efter två års studier på halvfart finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Du kan själv styra din studietakt. Om du vill läsa programmet på halvfart läser du en kurs i taget genom hela programmet och vill du läsa på heltid läser du istället två kurser parallellt. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp).

Under den första terminen läses en valfri kurs om 7,5 hp i teori och metod. Denna kurs måste ligga på avancerad nivå. Du läser 60 hp inom din ämnesinriktning specialpedagogik, varav 30 hp utgörs av ett examensarbete. Återstående poäng väljer du inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap eller andra ämnesområden.

Väljer du att avsluta studierna med en magisterexamen läser du 30 hp inom ämnesinriktningen specialpedagogik, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete.

Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning, muntliga och skriftliga redovisningar samt egna projektarbeten. Examinationer sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare.

Undervisningen sker vanligtvis på svenska, men kurserna kan också komma att ges på engelska. Kurserna ges huvudsakligen på vardagar, sen eftermiddag och kväll.

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot specialpedagogik förbereder dig både för forskarutbildning och för yrken i vilka fördjupade kunskaper om utbildningsfrågor är viktiga. Programmet ger dig breddad och fördjupad kunskap om specialpedagogiska frågor inom den egna yrkesutövningen.

Exempel på yrkesområden är undervisning, utbildningsrelaterad forskning, olika former av kulturarbete, administration, utbildningsplanering, kurs- och läromedelsutveckling, statlig och kommunal förvaltning, utvärdering, utredning eller verksamhet i ledande befattningar.

Utbildningen kan läsas som en fortbildning för verksamma skolledare, förskollärare/lärare, speciallärare, specialpedagoger, skollogopeder med flera.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin