Dietetik och klinisk nutrition I: Pediatrik och geriatrik

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK067

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen utvecklar din kunskap kring sjukdomslära och kost- och nutritionsbehandling inom pediatriken (barndietetik) samt vid geriatriken (åldrandet och åldrandets sjukdomar). Vidare ges förutsättningar att fördjupa kunskapen kring bedömning av nutritionsstatus och matens roll inom omvårdnad. Dietistens profession samt yrkesetiska kodex utgör dessutom en central roll i denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin