Flerspråkighetsforskning

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5NS216

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

I kursen fördjupar du dina kunskaper om flerspråkighetsforskningens framväxt och utveckling. Du får en orientering i områdets centrala problemställningar, teoretiska utgångspunkter, angreppssätt och arbetsmetoder. Din förmåga att kritiskt granska och värdera vetenskaplig litteratur tränas genom att du läser språkvetenskapliga undersökningar och diskuterar deras möjligheter och begränsningar. Du får också kritiskt reflektera över undersökningarnas forskningsetiska principer och aspekter. Dessutom får du möjlighet att diskutera hur forskningen förhåller sig till aktuella debatter om flerspråkighet i samhället.

Inom kursen ges även möjlighet till individuell fördjupning, då en av uppgifterna är att planera en mindre studie och reflektera över teoretiska, metodologiska och etiska överväganden i samband med denna. Kursen ger dig kunskaper som förbereder dig för uppsatsskrivande och vidare forskning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin