Flerspråkighetsforskning

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5NS216

Kod
5NS216
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska A1N, Svenska som andraspråk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs som utgör en valfri del i studier på avancerad nivå och kan ingå som en del i en master- eller magisterexamen.

Behörighetskrav

120 hp varav 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och självständigt sammanfatta flerspråkighetsforskningens framväxt och utveckling
  • redogöra för och kritiskt diskutera några av forskningsområdets centrala frågeställningar och teoretiska och metodologiska utgångspunkter
  • föreslå en mindre undersökning samt diskutera och reflektera över teoretiska, metodologiska och etiska överväganden i samband med denna
  • diskutera för forskningsområdet relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en fördjupad översikt över delområdet flerspråkighetsforskning. I kursen behandlas områdets framväxt och utveckling, såväl internationellt som nationellt. Vidare behandlas några av flerspråkighetsforskningens centrala frågeställningar och teoretiska och metodologiska utgångspunkter. I kursen diskuteras också relationen mellan flerspråkighetsforskning, forskning om andraspråksinlärning och ämnet svenska som andraspråk. Forskningen diskuteras genomgående mot bakgrund av relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras dels genom skriftlig eller muntlig tentamen, dels löpande genom skriftliga och/eller muntliga redovisningar.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin