Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

15 hp

Kurs, Grundnivå, 8LF022

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i grundläggande tal-, läs- och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Kursens innehåll behandlar uppföljning, analys och bedömning av elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning utifrån alla elevers erfarenheter och behov.

Under kursen behandlas följande områden:

 • Undervisningsmetoder för och ämnesdidaktiska perspektiv på grundläggande tal-, läs- och skrivutveckling
 • Teorier om tal-, läs- och skrivutveckling
 • En- och flerspråkig tal-, läs- och skrivutveckling
 • Språklig medvetenhet
 • Genre och språkanvändning
 • Organisation av undervisning och undervisningens progression i svenskämnet F-3
 • Dokumentation, analys och bedömning av elevers tal-, läs- och skrivutveckling
 • Skolans styrdokument med specifikt fokus på svenskämnena, inriktning tal-, läs- och skrivutveckling
 • Språkvetenskapliga begrepp från fonetik till pragmatik.
 • Specifika drag i barns- och ungas första- och andraspråkutveckling
 • Skriftspråkliga normer, grammatik och textanalys
 • Olika former av försenad tal-, läs- och skrivutveckling
 • Svenskämnenas identitet och framväxt.
 • Egen skriftlig och muntlig produktion.

Distanskursens upplägg: All undervisning är nätbaserad och sker via Zoom. Dator med mikrofon och webbkamera krävs.De två terminerna innehåller totalt tio digitala kursdagar då föreläsningar och seminarier varvas. Seminarierna är obligatoriska. Kommunikation mellan lärare och studerande sker via lärplattformen Studium.

Kursen ges på uppdrag av Skolverket. För att delta i utbildningen krävs att du är anställd för undervisning i förskoleklass och att din arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) godkänner ditt deltagande. Mer information finns på Skolverkets webbplats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin