Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

15 hp

Kurs, Grundnivå, 8LF022

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i grundläggande tal-, läs- och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Kursens innehåll behandlar uppföljning, analys och bedömning av elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning utifrån alla elevers erfarenheter och behov.

Under kursen behandlas följande områden:

 • Undervisningsmetoder för och ämnesdidaktiska perspektiv på grundläggande tal-, läs- och skrivutveckling
 • Teorier om tal-, läs- och skrivutveckling
 • En- och flerspråkig tal-, läs- och skrivutveckling
 • Språklig medvetenhet
 • Genre och språkanvändning
 • Organisation av undervisning och undervisningens progression i svenskämnet F-3
 • Dokumentation, analys och bedömning av elevers tal-, läs- och skrivutveckling
 • Skolans styrdokument med specifikt fokus på svenskämnena, inriktning tal-, läs- och skrivutveckling
 • Språkvetenskapliga begrepp från fonetik till pragmatik.
 • Specifika drag i barns- och ungas första- och andraspråkutveckling
 • Skriftspråkliga normer, grammatik och textanalys
 • Olika former av försenad tal-, läs- och skrivutveckling
 • Svenskämnenas identitet och framväxt.
 • Egen skriftlig och muntlig produktion.

Kursen ges på uppdrag av Skolverket. För att delta i utbildningen krävs att du är anställd för undervisning i förskoleklass och att din arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) godkänner ditt deltagande. Mer information finns på Skolverkets webbplats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin