Franska B1

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR022

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FR022
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 november 2006
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 hp, som specialisering. Den ingår även i grundskollärarprogrammet 4-9, 270 hp, och gymnasielärarprogrammet, 300 hp. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionens utbildningsnämnd 1977-05-13, senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-05-18 och 2006-11-16.

Behörighetskrav

Minst 14 p/21 hp på Franska A1, vari ska ingå delkurs 1, eller Franska A2, vari ska ingå delkurs 1 eller delkurserna 3 och 4.

Mål

Utbildningen syftar till att öka den skriftliga och muntliga språkfärdigheten samt att fördjupa litteraturstudiet. Målet är vidare att ge kunskaper inom ett eller flera områden som väljs med hänsyn till den studerandes intresseinriktning och val av ämne för examensarbetet på C-nivå.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- i tal och skrift kunna uttrycka sig sammanhängande och med säkerhet

- ha fördjupade kunskaper i Frankrikes historia, geografi och

samhällsförhållanden

- ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i fransk språkvetenskap

för att kunna analysera språkligt material

- ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i fransk

litteraturvetenskap för att kunna analysera texter

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Översättning från svenska till franska. Systematiska övningar i fransk grammatik. Undervisningen anpassas till vad som rimligen kan inhämtas av vokabulär, grammatik och stilistik genom studium av särskilt texterna i delkursen Modern text och kultur.

Skriftligt prov i översättning från svenska till franska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- väl behärska mer komplexa strukturer i franskan för att kunna översätta

svensk text till franska

- kunna använda ett mer avancerat franskt ordförråd

- vara väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och

franskt språkbruk

Delkurs 2. Modern text och kultur (7,5 hp)

Introduktionsföreläsningar i 1900-talets franska litteraturhistoria. Studium av representativa texter från 1900 - och 2000-talen till ett omfång av ca 1400 sidor. Texterna studeras från såväl språklig som litterär synpunkt. Kulturella aspekter uppmärksammas och diskuteras för att bl.a. uppöva den muntliga framställningsförmågan. Varje studerande fullgör inom ramen för kursen två självständiga uppgifter: en muntlig och en skriftlig. Den skriftliga redovisas i form av en mindre uppsats om ca 4 sidor, som genom ämnesval och krav på utformning ska förbereda den studerande för examensarbetet på C-nivån.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- i såväl muntlig som skriftlig form kunna analysera grundläggande

språkliga, litterära och innehållsmässiga aspekter av en text

- ha skrivit en mindre uppsats på franska utformad så att den förbereder

studenten för examensarbetet på C-nivån

- kunna sätta in de lästa verken i ett litteratur- och kulturhistoriskt

sammanhang samt kunna identifiera vissa av 1900- och 2000-talens

litterära strömningar och vara förtrogen med samhälleliga förhållanden

- ha viss förmåga att göra en litteraturvetenskaplig analys av de lästa

verken

Skriftlig och muntlig examination.

Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 hp)

Språkvetenskapens mål och metoder. Översikt över franska språkets historia (fonetik, morfologi, syntax, vokabulär).

Skriftlig examination

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna redogöra för huvuddragen i det franska språkets historia

- ha viss kännedom om språkvetenskapens historia

- kunna redogöra för några av den moderna språkvetenskapens centrala

teorier

- kunna använda vissa språkvetenskapliga begrepp och metoder för att

analysera språkligt material

Delkurs 4. 1600-, 1700- och 1800-talslitteratur (7,5 hp)

Inledande litteraturhistorisk översikt följd av textbehandling. Studium av representativa texter från 1600-, 1700- och 1800-talen till ett omfång av ca 1000 sidor. Litteraturhistorien studeras med särskild hänsyn till de litterära riktningar och författare som läses. Texterna studeras från såväl språklig som litterär synpunkt. Skillnaderna mellan klassisk och modern franska uppmärksammas.

Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- med utgångspunkt från de studerade 1800-talstexterna ha utökat sitt

aktiva ordförråd och sin stilistiska förmåga

- ha tillägnat sig de grundläggande kunskaper i klassisk franska med

avseende på syntax och vokabulär som krävs för att kunna läsa litteratur

från 1600- och 1700-talen

- kunna sätta in de lästa verken i ett litteratur- och kulturhistoriskt

sammanhang samt kunna identifiera utmärkande drag för respektive

författare och/eller litterär strömning

- ha viss förmåga att göra en litteraturvetenskaplig analys av de lästa

verken

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp, vari ska ingå delkurs 1.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser andra terminens studier i ämnet franska. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 30 hp (Franska C 1) varav ett självständigt arbete om 15 hp. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver 30 hp (Romanska språk, Franska D 1) och till filosofie masterexamen ytterligare 60 hp (Romanska språk, Franska D2 och Franska E).

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Franska C 1 krävs genomgången baskurs Franska A och minst 22,5 hp på fortsättningskurs Franska B 1, vari ska ingå delkurs 1 och 2.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Franska B 3.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin