Etnologisk vetenskapssyn

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EE400

Kod
5EE400
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Etnologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 23 januari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom modern etnologisk vetenskapssyn, dess teorier och metoder samt att diskutera nyare kulturteoretiska problemställningar.

Deltagarna förväntas efter fullgjord kurs:

- ha tillägnat sig fördjupade kunskaper inom etnologisk metod och kulturteori

- ha tillägnat sig fördjupade kunskaper inom modern etnologisk och grannvetenskaplig forskning

- ha utvecklat sin förmåga att självständigt diskutera vetenskapsteoretiska frågor inom modern etnologi

- ha utvecklat sin förmåga att självständigt problematisera frågor inom kursens område och redovisa detta skriftligt.

Innehåll

Kursen presenterar kulturteorier och dessa teoriers tillämpning inom det etnologiska forskningsfältet.

Undervisning

Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, laborationer, handledning. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt till 75%.

Examination

Kursen examineras i någon eller några av följande former: hemskrivning, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande, muntlig tentamen.

För studerande, som inte blivit godkända vid ordinarie provtillfälle, anordnas ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. På kursen tillämpas betygsskalan Väl godkänd, Godkänd eller Icke godkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin