Genusvetenskap A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5GN004

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5GN004
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Genusvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 27 februari 2007
Ansvarig institution
Centrum för genusvetenskap

Allmänt

Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap. Kursplanen är fastställd av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27.

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning. Kursen behandlar olika innebörder som ligger i begreppet kön och genus och vilka betydelser kön och genus har inom olika områden. Därutöver är det kursens mål att stimulera studentens förmåga till att självständigt och kritiskt söka och granska vetenskapliga texter, samt att argumentera utifrån dessa muntligen och skriftligen Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna diskutera och problematisera begreppen kön och genus återge grunddragen i feminismens och kvinnorörelsens historia och idériktningar från upplysningen till våra dagar förstå och förklara hur könssegregering och könsmaktstrukturer produceras och reproduceras inom sfärerna arbete, familj och politik problematisera svenska genusrelationer i förhållande till globala kritiskt förhålla sig till begreppen sexualitet och kropp och deras olika innebörder från ett genus- och könsteoretiskt perspektiv med fokus på olika maktrelationer göra enklare genusteoretiska analyser av kulturella representationer samt ha utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till texter, bilder och andra kulturella uttryck aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner genomföra kortare skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt

Innehåll

Moment 1: Genusvetenskapens grunder, 7,5 hp. Momentet syftar till att ge en introduktion till grundläggande begrepp och teoribildningar inom genusforskning. Konstruktionen av kön och begreppet genus belyses, och feminismen som politisk och ideologisk rörelse diskuteras i ett historiskt perspektiv.

Moment 2: Genussystem i samhället: Arbete, familj och politik, 7,5 hp. Momentet syftar till att ge kunskap om aktuell samhällsvetenskaplig teoribildning om genussystem i arbete, familj och politik.

Moment 3: Sexualiteter och kroppslighet, 7,5 hp. Momentet syftar till att belysa och diskutera valda aspekter på sexualiteter och kroppslighet med fokus på kön/genus, makt och politik ur ett historiskt och samtida perspektiv. Moment 4: Kön i kulturen, 7,5 hp. Momentet syftar till att ge kunskap om aktuell kulturvetenskaplig teoribildning med särskilt fokus på det estetiska fältet och kulturella representationer av kön och genus

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i undervisningen samt genom redovisning av skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter. På kursen tillämpas betygsskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin