Persiska A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR101

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 februari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-02-15. Kursen motsvarar den tidigare kursen Iranska språk A.

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B och En B eller lägst C-språk B/steg 3

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

Det som anges i följande delkursers målbeskrivningar, som återfinns i motsvarande fristående kursers kursplaner:

Delkurs 1: Persisk grammatik

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet i persiska

Delkurs 3: Persiska texter

samt, avseende Delkurs 4: Irans historia och religioner:

beskriva grunddragen i Irans och Afghanistans äldre historia

redogöra för den politiska utvecklingen i Iran efter arabernas erövring fram till nutiden, med speciellt fokus på de två sista århundradena

redogöra för den religiösa situationen i Iran före islams ankomst

redogöra för islams grundläggande troslära och historia i Iran och Afghanistan

redogöra för shia-islams uppkomst och betydelse i den politiska utvecklingen i Iran

beskriva den språkliga och etniska mångfalden i Iran och Afghanistan och analysera hur denna mångfald påverkar samhället

Innehåll

Kursen syftar till att ge en grundläggande färdighet i den moderna nypersiska grammatiken och en viss färdighet i det talade och skrivna högspråket, samt ge en orientering om iransk kultur.

Delkurs 1: Persisk grammatik

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet i persiska

Delkurs 3: Persiska texter

Delkurs 4: Irans historia och religioner

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser första terminens studier inom ämnesområdet persiska. Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 90 hp inom detta, varav en kandidatuppsats om 15 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin