Kemisk bindning med beräkningskemi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB550

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB550
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Kemi A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 60 p/90 hp kemi eller motsvarande.

Mål

Efter kursen skall den studerande kunna:

  • förutsäga struktur, bindning och reaktivitet hos molekyler med hjälp av kvalitativ molekylorbital- och valensbindningsteori
  • tillämpa viktiga fysikaliska/matematiska modeller inom teoretisk kemi och beräkningskemi för att beskriva experimentellt mätbara kemiska egenskaper
  • jämföra och redogöra för teori och modeller med anknytning till dagens kvantkemiska och statistisk-mekaniska beräkningsmetoder och förklara grundbegreppen inom statistisk termodynamik och kvantkemi
  • föreslå och motivera val av lämplig beräkningsmetod för att studera struktur, bindning och dynamik inom olika områden av kemin
  • utföra olika typer av datorberäkningar relevanta för kemiska problemställningar och kritiskt analysera de beräknade molekyl- och ensemble-egenskaperna.

Innehåll

Elektrontäthet och kemisk bindning. Intermolekylära växelverkningar och kraftfält. Omgivningseffekter i vätskor och kristaller. Kvalitativ MO- och VB-teori. Hartree-Fock-beräkningar. DFT-beräkningar. Bas-set. Elektronkorrelationsmetoder. Grundläggande statistisk termodynamik, Monte Carlo- och molekyldynamiksimuleringar. Geometrioptimeringar. Molekyl- och ensemble-egenskaper från beräkningskemiska data. Tillämpningar av beräkningskemi för studier av molekylära, makromolekylära, material- och bulkegenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 6 hp. Laborationerna motsvarar 4 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin