Toxikologi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG209

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG209
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Biologi, 53 p/80 hp motsvarande basblocket i biologi inom kandidatprogrammet i biologi.

Mål

Kursen syftar till att svara på frågorna: Hur påverkar det giftiga ämnet däggdjur och människa? Vad gör kroppen med ett giftigt ämne? Kursen ger kunskaper om toxikologiska metoder, kunskaper om främmande ämnens omsättning i djur, en översikt av metoder som används för att upptäcka skador på mänskliga celler och på människokroppen samt i den mänskliga populationen.

Efter kursen ska studenten kunna:

* redogöra för grundläggande toxikologiska principer samt beskriva hur olika kemikalier tas upp, omsätts och elimineras från kroppen

* redogöra för olika organs betydelse vid detoxifiering/toxifiering av kemikalier, samt redogöra för mekanismer vid kemikalieinducerad neurotoxicitet och endokrin toxicitet

* beskriva olika beteendetester och deras betydelse för att upptäcka olika neurologiska och endokrinologiska störningar

* beskriva när olika kemikalier är som mest toxiska, vilka mekanismer som ligger bakom störningarna. Kunna diskutera när och hur olika kemikalier kan samverka under utvecklingen för att inducera skador

* beskriva olika genetiska testmetoder, samt skador efter olika typer av joniserande strålning

* tillämpa olika toxikologiska frågeställningar inom de olika yrkesdisciplinerna och ha kännedom om olika riskbedömningskriterier

Innehåll

Allmänna toxikologiska principer och disposition av toxiska ämnen: Momentet innefattar grundläggande beskrivning hur ämnen: absorberas, distribueras och elimineras från kroppen. Momentet innehåller kännedom om toxikokinetiska modeller och biotransformations processer.

Toxicitet i specifika målorgan – effekter och mekanismer: Momentet innefattar grundläggande toxikologisk kunskap om kemikaliers inverkan på centrala organ som är av betydelse för ämnes upptag/eliminering och detoxifiering/toxifiering. Grundläggande kunskap om hur kroppens kommunikationssystem, nervsystemet och det endokrina systemet påverkas av kemikalier.

Beteendetoxikologi: Momentet innefattar grundläggande beteendetoxikologisk kunskap, hur man med olika beteendetekniker kan upptäcka kemikalier som ger funktionella störningar

Utvecklingstoxikologi: Momentet innefattar grundläggande kunskap om olika utvecklingsfaser; embryonal- och fosterutveckling, utveckling under nyföddhetsperioden. Kritiska utvecklingsfaser då teratogena skador och funktionella störningar induceras.

Genetisk toxikologi och joniserande strålning: Momentet innefattar grundläggande kunskap om genetiskt inducerade skador och generella genetiska testmetoder, samt mekanismer vid kemisk inducerade skador och skador efter joniserande strålning.

Toxikologi i samhället: Miljötoxikologi, livsmedelstoxikologi, klinisk toxikologi, epidemiologi, riskbedömning.

Delkurser: Teori 10 hp; Laborationer 4 hp; Litteraturuppgift 1 hp

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier och laborationer. Deltagande i laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk. Kursen ges ev. på engelska.

Examination

Delkurs Teori 10 hp: Skriftlig tentamen

Delkurs Laborationer 4 hp: Skriftliga laborationsrapporter

Delkurs Litteraturuppgift 1 hp: Skriftlig och muntlig presentation av litteraturuppgift

För att kursen skall bedömas med betyget godkänd eller väl godkänd fordras att laborationer och seminarier bedömts godkänt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin